Riskupplysningar

RISKOPPLYSNINGAR


A. Utgivares riskfaktorer

PSS kan ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Du bör granska den senaste versionen av dessa användarvillkor genom att besöka PSS webbplats och klicka på hyperlänken för användarvillkor längst ner på sidan. Din fortsatta åtkomst till och användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa användarvillkor som ändrade. Det enda meddelandet om ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor kommer att vara av PSS publicering reviderad användning på denna webbplats; PSS meddelar dig inte separat om några ändringar eller modifieringar.

1. PSS som emittent eller motpart

När PSS är emittent eller motpart till de relevanta finansiella instrumenten, bär en investering i sådana finansiella instrument risken att PSS inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt de relevanta finansiella instrumenten på någon relevant förfallodag.

För att bedöma risken bör potentiella investerare överväga all information som tillhandahålls i erbjudandedokumenten om de relevanta finansiella instrumenten och rådfråga sina egna professionella rådgivare om de anser det nödvändigt.

Risken relaterad till PSS förmåga att fullgöra sina skyldigheter avseende sådana finansiella instrument beskrivs med hänvisning till de kreditbetyg som tilldelats av oberoende kreditvärderingsinstitut. En rating är inte en rekommendation om att köpa, sälja eller inneha finansiella instrument och kan när som helst bli föremål för avstängning, minskning eller uttag av det tilldelande kreditvärderingsinstitutet. En avstängning, minskning eller återkallelse av varje tilldelad rating kan påverka marknadspriset på vissa finansiella instrument där PSS är emittent.

Betygsättning av efterställda förpliktelser Alla finansiella instrument som är PSS: s efterställda åtaganden kan värderas lägre än de som anges ovan, eftersom kraven som följer av dessa skyldigheter vid en insolvens eller likvidation av PSS är underordnade kraven från PSS: s borgenärer som inte också är underordnade.

Värdet på finansiella instrument där PSS är emittent eller motpart förväntas påverkas delvis av investerarnas allmänna bedömning av PSS kreditvärdighet. Varje minskning av PSS kreditvärdighet kan leda till en minskning av värdet på sådana finansiella instrument. Om ett konkursförfarande påbörjas för PSS kan återlämnandet till en innehavare av eller en part i ett sådant finansiellt instrument vara begränsat och eventuell återhämtning kommer sannolikt att försenas väsentligt.

B. Allmänna riskfaktorer avseende finansiella instrument

1. Inga betalningar eller leveranser förrän avräkning

Blivande investerare bör notera att där inga periodiska räntebetalningar eller andra utdelningar ska göras under löptiden för ett finansiellt instrument, där sådana finansiella instrument är i form av värdepapper eller på annat sätt är omsättbara, en realisering på andrahandsmarknaden för sådana finansiella instrument kan vara den enda avkastning som potentiellt är tillgänglig för investeraren innan avveckling av sådana finansiella instrument. Investerare bör dock notera de riskfaktorer som beskrivs under rubrikerna ”marknadsvärde” och ”finansiella instrument kan vara illikvida” som anges under rubriken ”D. Marknadsfaktorer ”nedan i detta avseende.

2. Tidig uppsägning av extraordinära skäl, olaglighet och force majeure

Om så anges i villkoren för några finansiella instrument, om PSS eller den berörda tredje parten, i förekommande fall, avgör att, av skäl som ligger utanför dess kontroll, har fullgörandet av sina skyldigheter i förhållande till de relevanta finansiella instrumenten blivit olagligt eller opraktiskt helt eller delvis av någon anledning, eller PSS eller den berörda tredje parten, i förekommande fall, avgör att det av skäl som ligger utanför dess kontroll inte längre är lagligt eller praktiskt för det att upprätthålla sina säkringsarrangemang med med avseende på sådana finansiella instrument av någon anledning, kan PSS eller den berörda tredje parten, i förekommande fall, efter eget gottfinnande och utan förpliktelser säga upp tidiga sådana finansiella instrument. Potentiella köpare bör se över villkoren för de relevanta finansiella instrumenten för att avgöra om och hur sådana bestämmelser gäller för sådana finansiella instrument och vad som är konsekvenserna av sådan uppsägning, inklusive vad som om något ska betalas till följd av detta.

3. Marknadsstörningar, justeringar och tidig uppsägning av finansiella instrument

Om så är fallet, som anges i villkoren för eventuella finansiella instrument, kan den berörda beräkningsagenten fastställa att en marknadsstörning har inträffat eller existerar vid en relevant tidpunkt. Varje sådan bestämning kan försena värderingen av det relevanta underliggande som kan påverka värdet på de relevanta finansiella instrumenten och/eller kan försena avvecklingen av sådana finansiella instrument.

Dessutom, om så anges i villkoren för eventuella finansiella instrument, kan beräkningsagenten göra justeringar av sådana villkor för att ta hänsyn till relevanta justeringar eller händelser i förhållande till det underliggande inklusive, men inte begränsat till, att bestämma en efterträdare till den relevanta underliggande eller dess emittent eller dess sponsor, beroende på fallet. Dessutom, under vissa omständigheter, kan PSS eller den berörda tredje parten, i förekommande fall, avsluta tidigt de relevanta finansiella instrumenten efter en sådan händelse.

Potentiella köpare bör se över villkoren för de relevanta finansiella instrumenten för att avgöra om och hur sådana bestämmelser gäller för sådana finansiella instrument och vad som utgör en relevant justering eller händelse.

4. Beskattning

Potentiella köpare och säljare av finansiella instrument bör vara medvetna om att de kan behöva betala stämpelskatter eller andra dokumentära avgifter i enlighet med lagar och praxis i det land där de relevanta finansiella instrumenten överförs.

Betalning och/eller leverans av eventuella belopp för finansiella instrument kan vara villkorad av betalning av vissa skatter, tullar och/eller utgifter enligt villkoren för de relevanta finansiella instrumenten. PSS eller den berörda tredje parten, i förekommande fall, har rätt, men är inte skyldig, att hålla kvar eller dra av något belopp som ska betalas eller levereras enligt sådana finansiella instrument, det belopp eller den del som krävs för att redovisa eller betala någon skatt, tull, avgift, källskatt eller annan betalning.

Blivande investerare bör se över villkoren för de relevanta finansiella instrumenten för att avgöra om och hur sådana bestämmelser gäller för sådana finansiella instrument.

Potentiella köpare som tvivlar på sin skatteposition bör rådfråga sina egna oberoende skatterådgivare. Dessutom bör potentiella köpare vara medvetna om att skatteregler och deras tillämpning av berörda skattemyndigheter ändras då och då. Följaktligen är det inte möjligt att förutsäga den exakta skattebehandling som kommer att gälla vid varje given tidpunkt.

5. Övningsmeddelande och certifieringar

Om några finansiella instrument omfattas av bestämmelser om leverans av en notis och ett sådant meddelande mottas av den eller de parter som anges efter den senaste tid som anges i villkoren för de relevanta finansiella instrumenten, får det inte anses vara lämpligt lämnat tills någon senare dag. Sådan ansedd försening kan vid kontantavräknade finansiella instrument öka eller minska det kontantbelopp som ska betalas vid avvecklingen från vad det annars skulle ha varit för en sådan försening.

När det gäller finansiella instrument som endast kan utövas på en dag eller endast under en lösenperiod och inte uttrycks för att automatiskt kunna utövas, ska varje anmälan om utövande, om den inte lämnas senast angiven i villkoren för de relevanta finansiella instrumenten , ska vara ogiltigt.

Underlåtenhet att leverera de certifieringar som krävs enligt villkoren för en emission av finansiella instrument kan leda till förlust eller oförmåga att ta emot belopp eller leveranser som annars beror på sådana finansiella instrument. Potentiella köpare bör se över villkoren för de relevanta finansiella instrumenten för att avgöra om och hur sådana bestämmelser gäller för sådana finansiella instrument.

Finansiella instrument som inte utövas i enlighet med deras villkor kommer att löpa värdelösa. Potentiella köpare bör granska villkoren för de relevanta finansiella instrumenten för att avgöra om sådana finansiella instrument är föremål för automatisk utövning, och när och hur ett meddelande om lösen kan lämnas giltigt.

6. Tidsfördröjning efter träning

När finansiella instrument ska utövas och regleras med en kontant betalning, kan det vid deras utnyttjande gå en tidsfördröjning mellan tidpunkten för utövandet och den tid då tillämpligt kontantbelopp avseende sådan övning bestäms. En sådan försening mellan tidpunkten för utövandet och fastställandet av kontantbeloppet kommer att specificeras i villkoren för de relevanta finansiella instrumenten. En sådan fördröjning kan emellertid vara betydligt längre, särskilt vid fördröjning av utövandet av sådana kontantavräknade finansiella instrument som uppstår på grund av eventuella maximala begränsningar per dag eller efter beräkningsagentens bedömning att en marknadsstörning har inträffat vid varje relevant tidpunkt. Det tillämpliga kontantbeloppet kan minska eller öka från vad det skulle ha varit men för en sådan försening.

Potentiella köpare bör se över villkoren för de relevanta finansiella instrumenten för att avgöra om och hur sådana bestämmelser gäller för sådana finansiella instrument.

7. Mycket volatila marknader

Finansiella instrument kan kopplas till priserna på råvaruavtal och derivatinstrument, inklusive terminer och optioner som är mycket volatila. Prisrörelser för terminskontrakt, terminsavtal och andra derivatkontrakt som ett finansiellt instrument kan kopplas till påverkas bland annat av räntor, förändrade utbuds- och efterfrågorelationer, handels-, skatte-, monetära och valutakontrollprogram och policyer för regeringar och nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och politik. Dessutom ingriper regeringar då och då, direkt eller indirekt och genom reglering på vissa marknader, särskilt i valutor och ränterelaterade terminer och optioner. Sådana insatser är ofta avsedda att direkt påverka priserna och kan tillsammans med andra faktorer få alla sådana marknader att gå snabbt i samma riktning på grund av bland annat räntefluktuationer. Varje sådan intervention kan ha en negativ inverkan på värdet av vissa finansiella instrument.

8. Kommissionen

Innan en investerare köper något finansiellt instrument bör den få information om alla provisioner och andra avgifter som du kommer att vara ansvarig för. Om några avgifter inte uttrycks i pengar (men till exempel i procent av kontraktets värde), bör den få en tydlig och skriftlig förklaring, inklusive lämpliga exempel, för att fastställa vad sådana avgifter sannolikt kommer att innebära i specifika penningvillkor. När det gäller terminer, när provision debiteras som en procentsats, kommer den normalt att vara i procent av det totala kontraktets värde, och inte bara som en procentandel av någon initial betalning.

C. Produktspecifika riskfaktorer

1. Produktspecifika riskfaktorer

Olika finansiella instrument innebär olika exponeringsnivåer för risker och vid beslut om huruvida de ska handla eller köpa några finansiella instrument bör potentiella investerare notera följande.

En investering i eventuella finansiella instrument innebär risker. Dessa risker kan bland annat innefatta aktiemarknad, obligationsmarknad, valutakurser, räntor, marknadsvolatilitet och ekonomiska, politiska och reglerande risker och en kombination av dessa och andra risker. Några av dessa risker diskuteras kort nedan.

Potentiella köpare bör ha erfarenhet av transaktioner i instrument som till exempel relevanta finansiella instrument och underliggande avseende sådana finansiella instrument.

Potentiella köpare bör förstå riskerna med en investering i relevanta finansiella instrument och bör endast fatta ett investeringsbeslut efter noggrant övervägande, med sina juridiska, skatte-, redovisnings- och andra rådgivare, om (a) lämpligheten av en investering i relevant finansiell instrument mot bakgrund av sina egna särskilda finansiella, skattemässiga och andra omständigheter, b) informationen i erbjudandedokumentet om de relevanta finansiella instrumenten och (c) den relevanta underliggande.

Finansiella instrument kan minska i värde och, när finansiella instrument är kapitalskyddade, bör investerare notera att oavsett deras investering i sådana finansiella instrument kommer det kontanta beloppet som ska betalas vid förfall aldrig att vara lägre än ett specifikt minimikontantbelopp.

En investering i något finansiellt instrument bör endast göras efter att ha bedömt riktningen, tidpunkten och storleken på potentiella framtida förändringar i värdet på den relevanta underliggande och/eller i sammansättningen och/eller beräkningsmetoden för det relevanta underliggande, som avkastningen av en sådan investering kommer bland annat att vara beroende av sådana förändringar.

En investerare i ett finansiellt instrument måste i allmänhet ha rätt om riktningen, tidpunkten och storleken på en förväntad förändring av värdet på den relevanta underliggande. Mer än en riskfaktor kan ha samtidig effekt när det gäller ett finansiellt instrument så att effekten av en viss riskfaktor kanske inte är förutsägbar. Dessutom kan mer än en riskfaktor ha en sammansatt effekt som kanske inte är förutsägbar.

Ingen säkerhet kan ges om vilken effekt riskfaktorer kan ha på värdet av ett finansiellt instrument.

Finansiella instrument kopplade till en underliggande representerar en investering kopplad till de relevanta underliggande och potentiella investerarnas ekonomiska resultat bör notera att avkastningen (om sådan finns) på deras investeringar i sådana finansiella instrument beror på hur underliggande resultatet fungerar.

Potentiella investerare bör också notera att även om marknadsvärdet för sådana finansiella instrument är kopplat till ett sådant underliggande och kommer att påverkas (positivt eller negativt) av sådant underliggande, så är eventuell förändring kanske inte jämförbar och kan vara oproportionerlig.

Det är omöjligt att förutsäga hur nivån på relevant underliggande kommer att variera över tiden. Till skillnad från en direktinvestering i det relevanta underliggande, representerar sådana finansiella instrument rätten att ta emot betalning eller leverans, i förekommande fall, av det eller de relevanta beloppen på det angivna eller fastställbara datumet för sådana finansiella instrument som kan innehålla periodiska räntebetalningar (om det anges i villkoren för sådana finansiella instrument), som alla eller några kan bestämmas med hänvisning till prestanda för den relevanta underliggande. Tillämpliga villkor kommer att fastställa bestämmelserna för fastställande av belopp som ska betalas eller levereras, i förekommande fall, på det angivna eller fastställbara datumet för relevanta finansiella instrument inklusive eventuella periodiska räntebetalningar .

Potentiella investerare i FINANSIELLA INSTRUMENT kopplade till en underliggande måste se VILLKOREN av den relevanta finansiella instrument för att ta reda på vilka den underliggande ÄR och visa hur både de belopp som ska betalas eller Leverans, AS förekommande fall, bestäms och NÄR SÅDAN BELOPP (ER) BETALAS OCH/ELLER LEVERANSERAS, SOM FALLET KAN VARA, INNAN DU fattar något beslut om att köpa sådana finansiella instrument.

Den enda avkastningen på finansiella instrument kan vara den potentiella betalningen eller leveransen, i förekommande fall, av de belopp som ska betalas vid inlösen eller inlösen eller på annat sätt förfallna till betalning av eventuella periodiska räntebetalningar och potentiella köpare bör se över villkoren för den relevanta finansiella instrument för att fastställa vilka belopp som ska betalas och/eller levereras, vilka omständigheter och när.

PSS eller den berörda tredje parten kan i förekommande fall utfärda flera frågor om finansiella instrument som rör samma underliggande. Det kan dock inte garanteras att PSS eller den berörda tredje parten, i förekommande fall, kommer att utfärda mer än en emission av finansiella instrument kopplade till en sådan underliggande. Vid varje given tidpunkt kan antalet utestående finansiella instrument vara stort.

Finansiella instrument kan vara kopplade till bl. på tillväxt- eller utvecklingsmarknader och/eller fondandelar inklusive hedgefonder.

2. Finansiella instrument kopplade till aktier

När det gäller finansiella instrument kopplade till ett eget värdepapper eller en korg med aktiepapper kan investerare på det angivna eller fastställbara datumet/datumen för sådana finansiella instrument få antingen fysisk leverans av ett visst antal relevanta aktiepapper och/eller betalning av ett belopp som fastställs med hänvisning till värdet på relevanta aktierelaterade värdepapper på ett eller flera datum jämfört med ett annat datum. Följaktligen kan en investering i sådana finansiella instrument bära liknande marknadsrisker som en direktinvestering i relevanta värdepapper och investerare bör ta råd i enlighet med detta. Ränta (om sådana finns) på sådana finansiella instrument kan beräknas med hänvisning till värdet av ett eller flera aktier på ett visst datum eller datum jämfört med ett eller annat datum eller genom hänvisning till eventuell utdelning av sådant eget kapital värdepapper.

I förhållande till sådana finansiella instrument kommer ingen emittent av relevanta aktierelaterade värdepapper att ha deltagit i utarbetandet av ett erbjudandedokument som rör de relevanta finansiella instrumenten eller villkoren för de relevanta finansiella instrumenten och PSS kommer inte att göra någon utredning eller förfrågan med avseende informationen om en sådan emittent som finns däri eller i de dokument från vilka sådan information togs ut. Följaktligen kan det inte garanteras att alla händelser som inträffade före utgivningsdatumet för de relevanta finansiella instrumenten (inklusive händelser som skulle påverka riktigheten eller fullständigheten av alla offentligt tillgängliga dokument som används av PSS vid utarbetandet av ett erbjudandedokument som rör det relevanta finansiella instrument) som skulle påverka handelskursen för de aktuella aktierna har offentliggjorts. Efterföljande avslöjande av sådana händelser eller avslöjande av eller underlåtenhet att avslöja väsentliga framtida händelser rörande emittenten av sådana aktier kan påverka handelskursen för sådana aktier och därmed handelspriset eller värdet på sådana finansiella instrument.

Om inte annat föreskrivs i villkoren för sådana finansiella instrument kommer innehavare av sådana finansiella instrument inte att ha rösträtt eller rättigheter att ta emot utdelning eller utdelning eller andra rättigheter med avseende på relevanta aktierelaterade värdepapper som sådana finansiella instrument avser.

 

3. Finansiella instrument kopplade till index

När det gäller finansiella instrument kopplade till ett index eller en korg med index kan investerare på det angivna eller fastställbara datumet / datumen för sådana finansiella instrument erhålla betalning av ett belopp som bestäms med hänvisning till värdet av det relevanta indexet eller index på ett givet datum eller datum jämfört med ett annat datum eller datum och/eller fysisk leverans av tillgångar kopplade till relevanta index eller index. Ränta (om sådana finns) på sådana finansiella instrument kan beräknas med hänvisning till värdet av ett eller flera av de relevanta indexen på ett eller flera datum jämfört med ett annat datum eller datum.

 

4. Finansiella instrument kopplade till valutor

När det gäller finansiella instrument kopplade till en eller flera valutor, på det angivna eller fastställbara datumet / datumen för sådana finansiella instrument, kan investerare erhålla betalning av ett belopp som bestäms med hänvisning till värdet av de relevanta valutorna på en viss dag eller datum jämfört med ett annat datum. Ränta (om sådan finns) på sådana finansiella instrument kan beräknas med hänvisning till värdet av en eller flera av de relevanta valutorna på ett visst datum eller datum jämfört med ett annat datum eller datum.

Fluktuationer i valutakurser för den relevanta valutan (eller en eller flera av valutorna i en korg med valutor) påverkar värdet på finansiella instrument kopplade till sådan valuta eller valutor. Dessutom kan investerare som avser att konvertera vinster eller förluster från mottagande av pengar från eller försäljning av sådana finansiella instrument till sin hemvaluta påverkas av fluktuationer i växelkurser mellan sin hemvaluta och den relevanta valutan (eller en eller flera av valutorna i en korg med valutor). Valutavärden kan påverkas av komplexa politiska och ekonomiska faktorer, inklusive statliga åtgärder för att fastställa eller stödja värdet på en valuta (eller en eller flera av valutorna i en korg med valutor), oavsett andra marknadskrafter. Köpare av finansiella instrument kopplade till en valuta eller valutor riskerar att förlora hela sin investering om valutakurser för den relevanta valutan (eller en eller flera av valutorna i en korg med valutor) inte rör sig i förväntad riktning.

Om ytterligare finansiella instrument eller optioner relaterade till särskilda valutor eller särskilda valutaindex utfärdas senare kommer utbudet av finansiella instrument och optioner som hänför sig till sådana valutor eller valutaindex, i förekommande fall, att öka på marknaden, vilket kan orsaka det pris till vilket sådana finansiella instrument handlas på andrahandsmarknaden för att minska avsevärt.

Under den vanliga valutahandeln eller marknadsprocessen eller för att hantera risken för dess exponering i förhållande till något finansiellt instrument som ingås med dig kan PSS och/eller dess dotterbolag eller tredje part komma in att, varva ner, avsluta eller stänga av helt eller delvis transaktioner med tredje part (tredjepartstransaktioner) före, vid eller efter den tidpunkt då: (i) värderingen av det finansiella instrumentet bestäms; (ii) värderingen av en extern marknadspreparat eller riktmärke som ett finansiellt instrument hänvisar till bestäms (en fixering). (iii) det finansiella instrumentet förfaller till avveckling; eller (iv) en parts rättigheter att kräva avveckling av det finansiella instrumentet kan utövas (alla eller någon av dessa tider är en relevant tid). Det är möjligt att inträde i tredjepartstransaktioner vid en relevant tidpunkt kan påverka valutakurser direkt eller indirekt, vilket i sin tur kan påverka värdet av ett finansiellt instrument för dig eller värdet av en Fixering och/eller kan utlösa vissa bestämmelser i ett finansiellt instrument.

 

5. Finansiella instrument kopplade till kredit för specifika enheter

Finansiella instrument kan vara kopplade till en eller flera angivna enhets kredit och vid vissa omständigheter som anges i villkoren för sådana finansiella instrument, PSS eller, i förekommande fall, den berörda tredje parts skyldighet att betalningsbelopp enligt sådana finansiella instrument kan ersättas med en skyldighet att betala andra belopp beräknade med hänvisning till värdet av förpliktelser som avser en eller flera av dessa angivna enheter och/eller att uppfylla sådana skyldigheter. Dessutom kan sådana finansiella instrument som är räntebärande upphöra att bära ränta på eller före datumet för en sådan omständighet.

 

6. Finansiella instrument kopplade till derivat

Finansiella instrument kan utfärdas eller på annat sätt ingås, vars avkastning är kopplad till derivatinstrument (som kan vara komplexa) som försöker modifiera eller replikera investeringsprestanda för särskilda värdepapper, råvaror, valutor, räntor, index eller marknader på en leveraged eller unleveraged basis. Det underliggande för sådana finansiella instrument har i allmänhet motpartsrisk och kan inte fungera på förväntat sätt, vilket resulterar i större förlust eller värdeökning. Sådana finansiella instrument är föremål för risker som kan resultera i förlust av hela eller delar av värdet på det underliggande och därmed negativt påverka värdet på de finansiella instrumenten. Sådana risker kan innefatta ränte- och kreditrisk, volatilitet, världens och lokala marknadspris och efterfrågan samt allmänna ekonomiska faktorer och aktivitet. Det underliggande kan vara ett derivat som också kan ha mycket hög hävstång inbäddad i det som kan väsentligt förstora marknadsrörelser, vilket innebär att förluster i vissa fall kan överstiga värdet på det relevanta derivatinstrumentet och därmed resultera i en total förlust.
Några av marknaderna för derivatinstrument är ”över disk” eller ”interdealer” marknader, som kan vara illikvida och ibland utsätts för större spridningar mellan köp- och erbjudandepriser än börshandlade derivatinstrument. Deltagarna på sådana marknader är vanligtvis inte föremål för kreditvärdering och tillsyn, vilket skulle vara fallet med medlemmar på ”börsbaserade” marknader. Detta utsätter investerare i finansiella instrument kopplade till sådana derivat för risken att en motpart inte kommer att göra upp en transaktion i enlighet med sina villkor eftersom motparten har ett kredit- eller likviditetsproblem eller för att motparten misslyckas av någon annan anledning. Förseningar i avvecklingen kan också bero på tvister om villkoren i det relevanta derivatkontraktet (oavsett om de är trovärdiga), eftersom sådana marknader kan sakna de fastställda reglerna och förfarandena för snabb lösning av tvister mellan marknadsaktörer som finns på ”börsbaserade” marknader. Dessa faktorer kan få värdet på ett finansiellt instrument att minska. Sådan ”motpartsrisk” finns i alla ”över-the-counter” eller bilaterala swappar och accentueras i kontrakt med längre löptider där oförutsedda händelser kan ingripa för att förhindra uppgörelse. Värderingen av över-the-counter derivattransaktioner är också föremål för större osäkerhet och variation än börshandlade derivat och värderingar som tillhandahålls av en part kan skilja sig från värderingar från en tredje part eller värdet vid likvidation av den relevanta transaktionen. Under vissa omständigheter är det kanske inte möjligt att erhålla marknadsnoteringar för värdet av en över-the-counter derivattransaktion.

 

7. Finansiella instrument kopplade till råvaror och/eller råvaruterminer

När det gäller finansiella instrument kopplade till en råvara eller varukorg eller råvaruterminer, på det angivna eller fastställbara datumet / datumen för sådana finansiella instrument, kan investerare erhålla betalning av ett belopp som fastställs med hänvisning till värdet på de relevanta råvarorna eller terminsavtal på ett visst datum eller datum jämfört med ett annat datum eller datum. Ränta (om sådana finns) som ska betalas på sådana finansiella instrument kan beräknas med hänvisning till värdet av en eller flera råvaror på ett visst datum eller daterat jämfört med ett annat datum eller datum eller med hänvisning till ett eller flera råvaruterminkontrakt.

Investerare bör notera att rörelserna i råvarans eller varukorgens pris kan vara föremål för betydande fluktuationer som inte kan korrelera med förändringar i räntor, valutor eller andra index och tidpunkten för förändringar i det relevanta priset på varan eller råvarorna kan påverka den faktiska avkastningen till investerare, även om den genomsnittliga nivån överensstämmer med deras förväntningar. I allmänhet, ju tidigare förändringen i priset eller priserna på råvarorna, desto större blir effekten på avkastningen.

Råvaruterminerna är mycket volatila. Råvarumarknaderna påverkas bland annat av förändrade utbuds- och efterfrågeförhållanden, väder, statliga, jordbruks-, handels- och handelsprogram och politik som utformats för att påverka råvarupriser, världspolitiska och ekonomiska händelser och förändringar i räntesatser. Dessutom innebär investeringar i terminer och optionskontrakt ytterligare risker inklusive, utan begränsning, hävstång (marginalen är vanligtvis en procentandel av kontraktets nominella värde och exponeringen kan vara nästan obegränsad). En innehavare av en terminsposition kan tycka att sådana positioner blir illikvida eftersom vissa råvarubörser begränsar fluktuationer i vissa terminsavtalspriser under en enda dag genom regler som kallas ”dagliga prissvängningsgränser” eller ”dagliga gränser”. Under sådana dagliga gränser får inga affärer genomföras till priser som överstiger de dagliga gränserna under en enda handelsdag. När priset på ett kontrakt för en viss framtid har ökat eller minskat med ett belopp som motsvarar den dagliga gränsen, kan positioner i framtiden varken tas eller likvideras om inte handlare är villiga att genomföra affärer vid eller inom gränsen. Detta kan hindra en innehavare från att snabbt avveckla ogynnsamma positioner och utsätta den för betydande förluster.

Futures -kontraktspriser i olika råvaror har ibland överskridit den dagliga gränsen i flera på varandra följande dagar med liten eller ingen handel. Liknande händelser kan förhindra likvidation av ogynnsamma positioner och utsätta en investerare i ett finansiellt instrument kopplat till sådana kontraktspriser för betydande förluster.

Marknadspriset på sådana finansiella instrument kan vara volatilt och kan bero på den återstående tiden för att utnyttja eller inlösa och volatiliteten i priset på varan eller råvarorna. Priset på varan eller råvarorna kan påverkas av ekonomiska, finansiella och politiska händelser i en eller flera jurisdiktioner, inklusive faktorer som påverkar börsen eller börsnoteringarna på vilka sådana varor kan handlas.

 

8. Finansiella instrument kopplade till private equity eller illikvida tillgångar

Finansiella instrument kan kopplas till en underliggande som är föremål för juridiska eller andra överföringsrestriktioner eller för vilken det inte finns någon likvid marknad, såsom aktier i privata företag. Marknadspriserna, om sådana finns, på sådana aktiepapper tenderar att vara mer volatila och det kan vara omöjligt att sälja sådana aktiepapper när så önskas eller att realisera deras verkliga värde vid en försäljning. Sådana aktiepapper får varken noteras på en börs eller handlas på en diskfri marknad. Till följd av avsaknaden av en offentlig handelsmarknad för dessa aktier, kommer de sannolikt att vara mindre likvida än börsnoterade aktier. Det kan finnas betydande förseningar i försöket att sälja icke-börsnoterade aktier. Även om dessa värdepapper kan säljas i privatförhandlade transaktioner, kan de realiserade priserna från denna försäljning vara lägre än de som ursprungligen betalades. Företag vars aktiepapper inte är registrerade eller börsnoterade omfattas inte av upplysningar och andra krav på investerarskydd som skulle vara tillämpliga om deras aktiepapper var registrerade eller börsnoterade.

Dessutom kan en utbytes- eller tillsynsmyndighet avbryta handeln med ett visst kontrakt, beordra omedelbar likvidation och avveckling av ett visst kontrakt, eller beordra att handel med ett visst kontrakt endast ska genomföras för likvidation. Illikviditeten i positioner kan resultera i betydande oförutsedda förluster och därmed kan investerare i finansiella instrument kopplade till dessa också drabbas av betydande oförutsedda förluster.

 

9. Finansiella instrument kopplade till värdepapper med låg kreditkvalitet

Finansiella instrument kan kopplas till särskilt riskfyllda investeringar som också kan erbjuda potential för motsvarande hög avkastning. Som ett resultat finns det en betydande risk för att en investerare i ett sådant finansiellt instrument kan förlora hela eller i huvudsak hela sin investering. Det underliggande som hänför sig till sådana finansiella instrument kan värderas lägre än investment grade och kan därför anses vara ”skräpobligationer” eller nödställda värdepapper (se även ”Finansiella instrument kopplade till nödställda värdepapper” nedan).

 

10. Finansiella instrument kopplade till nödställda värdepapper

Finansiella instrument kan vara kopplade till värdepapper för emittenter i svagt ekonomiskt skick, som upplever dåliga driftsresultat, har betydande kapitalbehov eller negativt nettoförmögenhet, står inför särskilda konkurrens- eller produktföråldringsproblem, eller som är inblandade i konkurs- eller omorganisationsförfaranden. Sådana finansiella instrument kan innebära betydande risker som kan resultera i betydande eller till och med totala förluster av det belopp som investeras i sådana finansiella instrument. Bland de risker som finns med finansiella instrument kopplade till sådana investeringar är att det ofta kan vara svårt att få information om det verkliga tillståndet för emittenten för den relevanta underliggande; värdet av det relevanta underliggande kan påverkas negativt av lagar som bland annat rör bedrägliga överföringar och andra ogiltiga överföringar eller betalningar, långivarens ansvar och en domstols befogenhet att tillåta, minska, underordna eller frånträda särskilda fordringar. marknadspriset för den relevanta underliggande kan bli föremål för abrupta och oregelbundna marknadsrörelser och prisvolatilitet över genomsnittet, och skillnaden mellan bud- och erbjudandepriserna för den relevanta underliggande kan vara större än de som råder på andra värdepappersmarknader. det kan ta ett antal år innan marknadspriset för den relevanta underliggande återspeglar dess egenvärde. vid en företagsrekonstruktion kanske det inte är möjligt att genomföra omorganisationen (till exempel på grund av att det inte har skett nödvändiga godkännanden); och vid en likvidation (både i och utanför konkurs) och en omorganisation finns risken att likvidationen eller omorganisationen försenas (till exempel tills olika skulder, faktiska eller villkorade, har uppfyllts) eller kommer att resultera i en fördelning av kontanter eller ett nytt värdepapper vars värde blir lägre än inköpspriset för den relevanta underliggande.

 

11. Finansiella instrument kopplade till investeringar på tillväxt- eller utvecklingsmarknader

Finansiella instrument kan vara kopplade till värdepapper från emittenter som inte är belägna i eller är föremål för reglering i utvecklade länder eller värdepapper som inte är denominerade i eller inte handlas i utvecklade länder. Investeringar i sådana finansiella instrument innebär vissa särskilda risker, inklusive risker förknippade med politisk och ekonomisk osäkerhet, ogynnsam statlig politik, restriktioner för utländska investeringar och valutakonvertibilitet, valutakursfluktuationer, möjliga lägre upplysnings- och regleringsnivåer och osäkerheter om status , tolkning och tillämpning av lagar, inklusive men inte begränsat till dem som rör expropriation, nationalisering och förverkande. Företag som inte finns i utvecklade länder omfattas inte heller i allmänhet av enhetliga redovisnings-, revisions- och finansiella rapporteringsstandarder, och revisionsrutiner och krav kan inte vara jämförbara med dem som gäller för företag i utvecklade länder. Vidare tenderar värdepapper som inte handlas i utvecklade länder att vara mindre likvida och priserna på sådana värdepapper mer volatila. Dessutom kan avveckling av affärer på vissa sådana marknader vara mycket långsammare och mer föremål för misslyckande än på marknader i utvecklade länder. Ökade vårdnadskostnader samt administrativa svårigheter (såsom tillämpligheten av lagarna i tillväxt- eller utvecklingsländernas jurisdiktioner för vårdnadshavare i sådana jurisdiktioner under olika omständigheter, inklusive konkurs, förmåga att återvinna förlorade tillgångar, expropriering, nationalisering och registeråtkomst) kan härrör också från underhåll av tillgångar i sådana tillväxtländer eller utvecklingsländer.

 

12. Finansiella instrument kopplade till fondandelar inklusive hedgefonder

Om det underliggande är eller avser en eller flera fonder återspeglar de relevanta finansiella instrumenten prestationen för sådana fonder, som kan vara ”hedgefonder”. En hedgefond kan handla och investera i ett brett spektrum av investeringsintressen såsom skuldebrev och aktier, råvaror och utländsk valuta och kan ingå derivattransaktioner, inklusive, utan begränsning, terminer och optioner. En hedgefond kan ofta vara illikvid och kan endast handlas månadsvis, kvartalsvis eller till och med mindre frekvent. Av alla dessa skäl och de som beskrivs nedan anses generellt vara riskabelt att investera direkt eller indirekt i hedgefonder. Om det underliggande är en hedgefond som inte presterar tillräckligt, kommer dess värde att sjunka, eventuellt till noll. Hedgefonden (erna) som återspeglas i det relevanta underlaget då och då och dess/deras hedgefondshandelsrådgivare, liksom marknaderna och instrumenten där de investerar, är ofta inte föremål för granskning av statliga myndigheter, självreglerande organisationer eller andra tillsynsmyndigheter.

Följande är en icke-uttömmande lista över riskerna med att investera i hedgefonder:

A.Investeringschef

En hedgefonds resultat kommer att bero på prestationen för de investeringar som valts ut av nyckelpersoner som är associerade med den dagliga verksamheten för investeringsförvaltaren i den relevanta hedgefonden och av expertisen hos sådana nyckelpersoner. Varje tillbakadragande eller annan upphörande av investeringsverksamhet för investeringsförvaltarens räkning av någon av dessa personer kan leda till förluster och/eller uppsägning eller upplösning av den relevanta hedgefonden. Investeringsstrategi, investeringsrestriktioner och investeringsmål för en hedgefond ger investeringsförvaltaren ett stort utrymme för skönsmässig bedömning att placera dess tillgångar och det kan inte finnas någon garanti för att investeringsförvaltarens investeringsbeslut blir lönsamma eller effektivt skyddar sig mot risken för marknader eller andra villkor och därmed sådana beslut kan få värdet på den aktuella hedgefonden att sjunka.
En investeringsförvaltare kan få prestationsrelaterade avgifter, vilket kan vara betydande. Sättet att beräkna sådana avgifter kan skapa ett incitament för investeringsförvaltaren att göra investeringar som är mer riskfyllda eller mer spekulativa än vad som skulle vara fallet om sådana avgifter inte betalades till investeringsförvaltaren. Eftersom prestationsavgifterna kan beräknas på en basis som inkluderar både orealiserade och realiserade vinster på den aktuella hedgefondens tillgångar kan dessa avgifter dessutom vara högre än om de enbart baserades på realiserade vinster. Om en hedgefond inte presterar eller inte presterar tillräckligt för att täcka avgifterna, kommer värdet på den aktuella hedgefonden att sjunka och kan sjunka till noll.

B. Brist på segregering av tillgångar

En huvudmäklare kan vara, eller kan ha utsetts, i relation till en hedgefond och kommer därför att ansvara för depå-, clearing-, finansierings- och rapporteringstjänster med avseende på värdepapperstransaktioner som görs av den berörda investeringsförvaltaren. Om investeringar från en hedgefond klassificeras av den relevanta huvudmäklaren som säkerhet, får de inte separeras av en sådan huvudmäklare från sina egna investeringar. Som ett resultat kan sådana investeringar vara tillgängliga för borgenärer hos en sådan huvudmäklare i händelse av dess insolvens och den relevanta hedgefonden kan förlora en del av eller hela sitt intresse för sådana investeringar.

C. Säkra risker

En investeringsförvaltare kan utnyttja teckningsoptioner, terminer, terminskontrakt, swappar, optioner och andra derivatinstrument som inbegriper värdepapper, valutor, räntor, råvaror och andra tillgångskategorier (och kombinationer av det föregående) för att upprätta ”marknadsneutrala” arbitrageställningar som en del av sina handelsstrategier och för att skydda sig mot rörelser på kapitalmarknaderna. Säkring mot en nedgång i värdet på en portföljposition eliminerar inte fluktuationer i portföljpositionernas värden eller förhindrar förluster om värdena på sådana positioner sjunker, men etablerar andra positioner som är avsedda att vinna på samma utveckling, och dämpar därmed nedgången i portföljpositioners värde. Sådana säkringstransaktioner kan också begränsa möjligheten till vinst om värdet på portföljpositionen skulle öka. Dessutom är det inte alltid möjligt för investeringsförvaltaren att genomföra säkringstransaktioner, eller att göra det till priser, räntor eller nivåer som är fördelaktiga för hedgefonden. Framgången för eventuella säkringstransaktioner kommer att vara föremål för rörelserna i riktning mot värdepapperspriser och valuta- och räntesatser samt stabilitet eller förutsägbarhet i prissamband. Även om en hedgefond kan ingå sådana transaktioner för att minska valutakurs- och ränterisker kan oväntade förändringar i valuta eller räntor resultera i en sämre övergripande prestation för hedgefonden än om den inte hade genomfört sådana säkringstransaktioner. Dessutom kan graden av korrelation mellan prisrörelser för de instrument som används i en säkringsstrategi och prisrörelser i portföljpositionen som säkras variera. Av olika skäl kan det också hända att investeringsförvaltaren inte kan eller inte försöker upprätta en perfekt korrelation mellan sådana säkringsinstrument och portföljinnehavet som säkras. En ofullkomlig korrelation kan hindra en hedgefond från att uppnå den avsedda säkringen eller utsätta en hedgefond för risk för förlust.

D. dryck

Hedgefonder kan eventuellt låna (eller använda hävstångseffekt) utan begränsning och kan använda olika kreditlinjer och andra former av hävstångseffekter, inklusive swappar och återköpsavtal. Medan hävstångseffekt ger möjligheter att öka en hedgefonds totala avkastning, kan det också leda till potentiellt ökade förluster. Om intäkter och uppskattning på investeringar som görs med lånade medel är lägre än erforderliga räntebetalningar på upplåningen, minskar hedgefondens värde. Dessutom skulle varje händelse som påverkar värdet av en investering av en hedgefond negativt förstoras i den utsträckning en sådan hedgefond utnyttjas. Den kumulativa effekten av att en hedgefond använder hävstångseffekt på en marknad som rör sig negativt till sådana hedgefondens investeringar kan resultera i en betydande förlust för hedgefonden som skulle vara större än om hedgefonden inte hade hävstång. Vidare kan varje användning av hedgefonden av swappar och andra derivat för att få exponering mot vissa investeringar utnyttja hedgefondens tillgångar och utsätta den för de risker som beskrivs ovan.

E. Risker i samband med användning av marginalupplåning

En investeringsförvaltares förväntade användning av kortfristiga marginalupplåning kommer att resultera i vissa ytterligare risker för den aktuella hedgefonden. Till exempel, om värdepapper som pantsätts till mäklare för att säkra en hedgefonds marginalkonton minskar i värde, kan en sådan hedgefond bli föremål för ett ”margin call”, enligt vilket den antingen måste sätta in ytterligare medel hos mäklaren eller vara föremål för obligatorisk likvidation av de pantsatta värdepappren för att kompensera för värdeminskningen. Vid en plötslig minskning av värdet på hedgefondens tillgångar kanske investeringsförvaltaren inte kan likvidera tillgångar tillräckligt snabbt för att betala av marginalskulden. I ett sådant fall kan den berörda huvudmäklaren efter eget gottfinnande likvidera ytterligare tillgångar i hedgefonden för att tillgodose sådan marginalskuld. Premien för vissa optioner som handlas på börser utanför USA kan betalas med marginal. Om investeringsförvaltaren säljer en option på ett terminkontrakt kan det bli nödvändigt att sätta in marginal med ett belopp som motsvarar det marginalbehov som fastställs för det terminsavtal som ligger till grund för optionen och dessutom ett belopp som väsentligen är lika med premien för optionen . Marginalkraven som ställs på att skriva optioner, även om de är justerade för att återspegla sannolikheten för att out-of-the-money-optioner inte kommer att utnyttjas, kan faktiskt vara högre än de som ställs för att handla på terminsmarknaderna direkt. Huruvida någon marginalinsättning kommer att krävas för receptfria alternativ beror på avtalet mellan parterna i transaktionen.

F. låg kreditkvalitet och nödställda värdepapper

Hedgefonder kan investera i värdepapper som är kopplade till särskilt riskfyllda investeringar eller till värdepapper från emittenter i svagt ekonomiskt skick, som upplever dåliga driftsresultat, har stora kapitalbehov eller negativt nettovärde, som står inför särskilda konkurrens- eller produktföråldringsproblem, eller som är inblandade i konkurs eller omorganisationsförfaranden. Investeringar av denna typ kan innebära betydande risker som kan resultera i betydande eller, ibland, även totala förluster. Några av de risker som finns i investeringar i sådana enheter beskrivs i ”finansiella instrument kopplade till värdepapper med låg kreditkvalitet” och ”finansiella instrument kopplade till nödställda värdepapper” ovan.

G. Derivat

Hedgefonder kan investera i derivatinstrument (varav några kan vara komplexa) som försöker modifiera eller replikera investeringsprestanda för specifika värdepapper, råvaror, valutor, räntor, index eller marknader på en hävstångseffekt eller obelagd basis. Dessa instrument har i allmänhet motpartsrisk och är föremål för de risker som beskrivs i ”finansiella instrument kopplade till derivat” ovan.
Hedgefonder kan också köpa eller sälja optioner på en mängd underliggande tillgångar. Risken för att skriva (sälja) optioner är obegränsad genom att optionens författare måste köpa (i fallet med en put) eller sälja (vid ett samtal) den underliggande säkerheten till ett visst pris vid utnyttjande. Det finns ingen gräns för det pris en hedgefond kan behöva betala för att fullgöra sina skyldigheter som optionsskrivare. Som tillgångar som inte kan ha något värde vid avvecklingen kan optioner införa en betydande ytterligare del av hävstångseffekt och risk för en hedgefonds marknadsexponering. Användningen av vissa optionsstrategier kan utsätta en hedgefond för investeringsförluster som är betydande även i samband med positioner för vilka den relevanta investeringsförvaltaren korrekt har förutsett riktningen på marknadspriser eller prisförhållanden.

H.Speciella risker i samband med handel med receptfria derivat

Några av de marknader där en hedgefond kan genomföra derivattransaktioner är ”över disk” eller ”interdealer” -marknader, som kan vara illikvida och ibland utsätts för större spridningar mellan bud- och erbjudandepriser än börshandlade derivattransaktioner . Deltagarna på sådana marknader är vanligtvis inte föremål för kreditvärdering och tillsyn, vilket skulle vara fallet med medlemmar på ”börsbaserade” marknader. Detta utsätter hedgefonden för risken för motpartens försummelse eller fördröjning i avvecklingen och därmed de risker som beskrivs i ”finansiella instrument kopplade till derivat” ovan. Dessa faktorer kan orsaka att en hedgefond drabbas av en förlust på grund av negativa marknadsrörelser medan ersättningstransaktioner genomförs eller på annat sätt. Sådan ”motpartsrisk” accentueras där hedgefonden har koncentrerat sina transaktioner med en enda eller liten grupp motparter. En hedgefond är i allmänhet inte begränsad till att handla med någon särskild motpart eller från att koncentrera någon eller alla sina transaktioner med en motpart. Dessutom, om en investeringsförvaltare deltar i sådana överklagande transaktioner, kommer den relevanta hedgefonden att utsättas för risken att motparten (vanligtvis den relevanta huvudmäklaren) inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt transaktionen. Värderingen av över-the-counter derivattransaktioner är också föremål för större osäkerhet och variation än börshandlade derivat. "Ersättnings" -värdet för en derivattransaktion kan skilja sig från "likvidations" -värdet för en sådan transaktion, och värderingen från en hedgefonds motpart till sådana transaktioner kan skilja sig från värderingen från en tredje part eller värdet vid likvidation av transaktion. Under vissa omständigheter är det kanske inte möjligt för en hedgefond att erhålla marknadsnoteringar för värdet av en över-the-counter derivattransaktion. En hedgefond kan också vara oförmögen att avsluta eller ingå en kvittningsfinansierad derivattransaktion vid den tidpunkt den önskar göra det, vilket resulterar i betydande förluster. I synnerhet kan uteslutningen av en överklagande derivattransaktion vanligtvis endast ske med samtycke från motparten till transaktionen. Om sådant samtycke inte inhämtas kommer en hedgefond inte att kunna avsluta sina skyldigheter och kan lida förluster.

I. flytande investeringar

Hedgefonder kan göra investeringar som är föremål för lagliga eller andra överföringsrestriktioner eller för vilka det inte finns någon likvid marknad, t.ex. gods ”ovan. Dessutom kan terminspositioner som tas av en hedgefond bli illikvida eftersom vissa råvarubörser till exempel begränsar fluktuationer i vissa terminspriser under en enda dag genom föreskrifter som kallas ”dagliga prisfluktuationsgränser” eller ”dagliga gränser” som beskrivs i ”finansiella instrument kopplade till råvaror och/eller råvaruterminer” ovan.

J. Juridiska och regulatoriska risker

Lag- och lagändringar kan påverka en hedgefond negativt. Reglering av investeringsmedel, såsom hedgefonder och många av de investeringar som en investeringsförvaltare får göra för en hedgefond, utvecklas fortfarande och kan därför ändras. Dessutom är många statliga myndigheter, självreglerande organisationer och börser behöriga att vidta extraordinära åtgärder vid nödsituationer på marknaden. Det är omöjligt att förutsäga effekten av en framtida rättslig eller regulatorisk förändring på en hedgefond, men kan vara betydande och ogynnsam.

K.Shortsäljande

En kortförsäljning innebär försäljning av ett värdepapper som en hedgefond inte äger i hopp om att köpa samma värdepapper (eller ett värdepapper som kan bytas ut mot det) vid ett senare till ett lägre pris. För att leverera till köparen måste hedgefonden låna säkerheten och är skyldig att lämna tillbaka säkerheten till långivaren, vilket uppnås genom ett senare köp av värdepappret. Hedgefonden realiserar en vinst eller en förlust till följd av en kortförsäljning om priset på värdepappret minskar eller stiger mellan datumet för kortförsäljningen och det datum då hedgefonden täcker sin korta position, dvs. säkerhet för att ersätta den lånade säkerheten. En kortförsäljning innebär den teoretiskt obegränsade risken för en höjning av marknadspriset för värdepappret som skulle resultera i en teoretiskt obegränsad förlust.

L.Råvaror och råvaruterminer

En hedgefond kan investera i råvaror och/eller råvaruterminer och därför utsättas för bland annat de risker som beskrivs i ”finansiella instrument kopplade till råvaror och/eller råvaruterminer” ovan.

M.Hedge fondkompensation

En hedgefond tillhandahåller vanligtvis en prestationsavgift eller tilldelning, utöver en grundläggande rådgivningsavgift, till sin allmänna partner, investeringsförvaltare eller person som tjänar i motsvarande kapacitet. Prestationsavgifter eller tilldelningar kan skapa ett incitament för en investeringsförvaltare att välja riskfylldare eller mer spekulativa underliggande investeringar än vad som annars skulle vara fallet.

N. ”Soft Dollar” -betalningar

Vid val av mäklare, banker och återförsäljare för att genomföra transaktioner för en hedgefond kan en investeringsförvaltare överväga faktorer som pris, mäklarnas, bankernas och/eller återförsäljarnas förmåga att genomföra transaktioner snabbt och tillförlitligt, deras faciliteter, driftseffektivitet med vilka transaktioner genomförs, deras finansiella styrka, integritet och stabilitet och konkurrenskraften hos kommissionsräntor i jämförelse med andra mäklare, banker och återförsäljare, samt kvaliteten, omfattningen och frekvensen av alla tillhandahållna produkter eller tjänster eller utgifter som betalas av sådana mäklare, banker och återförsäljare. Produkter och tjänster kan inkludera forskningsartiklar som används av investeringsförvaltaren när de fattar investeringsbeslut, och utgifter som kan betalas kan inkludera allmänna omkostnader för investeringsförvaltaren. Sådana "mjuka dollar" -fördelar kan få en investeringsförvaltare att genomföra en transaktion med en specifik mäklare, bank eller återförsäljare även om den kanske inte erbjuder de lägsta transaktionsavgifterna. En investeringsförvaltare är inte skyldig att (i) få de lägsta mäklarkommissionerna eller (ii) kombinera eller ordna order för att få de lägsta mäklarkommissionerna på sin mäklarverksamhet. Om en investeringsförvaltare fastställer att mängden provisioner som tas ut av en mäklare är rimlig i förhållande till värdet av mäklaren och forskningsprodukter eller tjänster som tillhandahålls av en sådan mäklare, kan den utföra transaktioner för vilka mäklarens provisioner är större än de provisioner som en annan mäklare har. kan ladda. Sådana mäklarprovisioner kan betalas ut till mäklare som genomför transaktioner för det relevanta förvaltade kontot och som levererar, betalar eller rabatterar en del av hedgefondens mäklarprovisioner till hedgefonden för att betala kostnaden för egendom eller tjänster (t.ex. forskningstjänster) , telefonlinjer, nyheter och offertutrustning, datoranläggningar och publikationer) som används av den relevanta investeringsförvaltaren eller dess dotterbolag. En investeringsförvaltare har möjlighet att använda "mjuka dollar" som genereras av dess investeringsverksamhet för att betala för fastigheten och tjänsterna som beskrivs ovan. Termen "mjuka dollar" avser mottagandet av en investeringsförvaltare av fastigheter och tjänster som tillhandahålls av mäklare (eller terminsprovisionshandlare i samband med terminsaffärer) utan någon kontant betalning från en sådan förvaltare baserat på volymen av intäkter från mäklarprovisioner för transaktioner som utförs för investeringsförvaltarens kunder. En investeringsförvaltare kommer att överväga mängden och arten av forskningstjänster som tillhandahålls av mäklare, liksom i vilken utsträckning sådana tjänster åberopas, och kommer att försöka fördela en del av mäklarverksamheten för det relevanta förvaltade kontot på grundval av dessa överväganden.

O.Speciella risker i samband med handel med terminskontrakt

Hedgefonder kan bedriva terminshandel. Terminsavtal, till skillnad från terminsavtal, handlas inte på börser och är inte standardiserade, snarare fungerar banker och återförsäljare som huvudmän på dessa marknader och förhandlar varje transaktion individuellt. Termins- och ”kontanthandel” är i huvudsak oreglerad. det finns ingen begränsning för dagliga prisrörelser och spekulativa positionsgränser är inte tillämpliga. De huvudmän som handlar på terminsmarknaderna behöver inte fortsätta att göra marknader i de valutor eller varor de handlar med och dessa marknader kan uppleva perioder med illikviditet, ibland av betydande varaktighet. Det har funnits perioder under vilka vissa deltagare på dessa marknader inte har kunnat ange priser för vissa valutor eller råvaror eller har noterat priser med en ovanligt stor spridning mellan det pris som de var beredda att köpa till det som de var beredda att sälja till. . Störningar kan uppstå på vilken marknad som hedgefonderna handlar på grund av ovanligt hög handelsvolym, politiskt ingripande eller andra faktorer. Marknadslikviditet eller störningar kan leda till stora förluster för en hedgefond.

P.Koncentration av investeringar

Även om en hedgefond i allmänhet kommer att sikta på att investera i diversifierade investeringar, kan investeringsförvaltaren för en hedgefond placera sådana hedgefondes tillgångar i ett begränsat antal investeringar som kan vara koncentrerade till ett fåtal länder, branscher, ekonomisektorer och/eller emittenter. Som en följd av detta, även om investeringar från hedgefonder bör diversifieras, kan den negativa inverkan på värdet på den aktuella hedgefonden från negativa rörelser i ett visst land, ekonomi eller bransch eller i värdet på en viss emittents värdepapper vara betydligt större än om en sådan hedgefond inte skulle få koncentrera sina investeringar i sådan omfattning.

Q. omsättning

Hedgefonder kan investera på grundval av vissa kortsiktiga marknadsöverväganden. Som ett resultat förväntas omsättningstakten inom hedgefonder vara betydande, vilket potentiellt kan innebära betydande mäklarprovisioner, avgifter och andra transaktionskostnader.

R. Operationella och mänskliga misstag

En hedgefonds framgång beror delvis på den relevanta investeringsförvaltarens korrekta beräkning av prisförhållanden, kommunikation av exakta handelsinstruktioner och löpande positionsutvärderingar. Dessutom kan en investeringsförvaltares strategier kräva aktiv och pågående hantering av löptider och andra variabler och dynamiska justeringar av en hedgefonds positioner. Det finns en möjlighet att misstag kan uppstå genom mänskliga fel, tillsyn eller operativa svagheter i denna process och leda till betydande handelsförluster och en negativ inverkan på substansvärdet för den aktuella hedgefonden.

S.Pålitlighet av värderingar

Hedgefonder värderas enligt hedgefondens instrument som styr sådana värderingar. Hedgefondens styrande instrument föreskriver i allmänhet att alla värdepapper eller investeringar som är illikvida, som inte handlas på en börs eller på en etablerad marknad eller för vilka inget värde lätt kan fastställas, kommer att tilldelas ett verkligt värde som investeringsförvaltaren kan bestämma i sin bedömning baserad på olika faktorer. Sådana faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, aggregerade återförsäljarcitat eller oberoende värderingar. Sådana värderingar kanske inte är vägledande för vad det verkliga marknadsvärdet skulle vara på en aktiv, likvid eller etablerad marknad.

T.Investeringsstrategier

Hedgefonder är en relativt heterogen tillgångsklass där investeringsförvaltarna kan bestämma sina strategier efter eget gottfinnande. Som en konsekvens finns det ingen allmänt accepterad definition för de strategier som används av hedgefonder. Det kan till och med vara omöjligt att associera vissa hedgefonder med endast en specifik definition av en strategi. Dessutom finns det olika nivåer på vilka klassificeringar kan göras: varje allmän strategi består av olika delstrategier som kan skilja sig mycket från varandra.

Finansiella instrument kan kopplas till eller vara terminer eller optioner eller utfärdas som ”över disk” eller bilaterala kontrakt för vilka det inte finns någon handelsmarknad.

13. Finansiella instrument kopplade till eller som är terminer

Transaktioner i terminer innebär en skyldighet att göra eller ta leverans av kontraktets underliggande tillgång vid ett framtida datum, eller i vissa fall att lösa positionen med kontanter. De bär en hög grad av risk. Den "växling" eller "hävstång" som ofta kan erhållas i terminshandel innebär att en liten rörelse kan leda till en proportionellt mycket större rörelse i investeringens värde, och detta kan fungera både mot en investerare och för den. Framtidstransaktioner har en ansvarsförbindelse, och investerare bör vara medvetna om konsekvenserna av detta, särskilt eventuella marginalkrav.

Marginaliserade transaktioner kräver att köparen gör en serie betalningar mot köpeskillingen istället för att betala hela köpeskillingen direkt. Om en investerare handlar med kontrakt för skillnader eller säljer optioner kan den upprätthålla en total förlust av marginalen som han sätter in för att etablera eller behålla en position. Om marknaden rör sig mot en investerare kan den bli påkallad att betala betydande ytterligare marginal med kort varsel för att behålla positionen. Om den inte gör det inom den tid som krävs kan dess position likvideras med förlust och den kommer att ansvara för det resulterande underskottet. Även om en transaktion inte är marginaliserad kan den fortfarande vara skyldig att betala ytterligare betalningar under vissa omständigheter utöver det belopp som betalades när det ingick kontraktet.

14. Finansiella instrument kopplade till eller som är optioner

Finansiella instrument kan omfattas av optioner med olika egenskaper under förutsättning av följande villkor.
Köpoptioner: -Köpa optioner innebär mindre risk än att sälja optioner eftersom, om priset på den underliggande tillgången rör sig mot investeraren, kan det helt enkelt tillåta att optionen förfaller. Den maximala förlusten är begränsad till premien, plus eventuella provision eller andra transaktionsavgifter.
Skrivalternativ: -Om en investerare skriver ett alternativ är risken betydligt större än att köpa optioner. Det kan vara marginalansvarigt för att behålla sin position och en förlust kan uppstå långt utöver den mottagna premien. Genom att skriva en option accepterar investeraren en juridisk skyldighet att köpa eller sälja det underliggande om optionen utnyttjas mot det, men långt bort från marknadspriset från lösenpriset. Om investeraren redan äger den underliggande som den har avtalat om att sälja (när optionen kommer att kallas en ”täckt köpoption”) reduceras risken. Om den inte äger det underliggande (ett ”otäckt köpoption”) kan risken vara obegränsad. Endast erfarna personer bör överväga att skriva otäckta alternativ, och sedan först efter att alla detaljer om tillämpliga förhållanden och potentiell riskexponering har säkrats.

15. Finansiella instrument kopplade till eller som är kontrakt för skillnader

Futures- och optionskontrakt kan också kallas kontrakt för skillnader. Dessa kan vara optioner och terminer på valfritt index, samt valuta- och ränteswappar. Till skillnad från andra terminer och optioner kan dessa avtal dock endast regleras kontant. Investeringar i ett kontrakt för skillnader medför samma risker som att investera i en framtid eller ett alternativ och du bör vara medveten om dessa enligt ovan.

16. Finansiella instrument kopplade till eller som är transaktioner utanför derivat

Även om vissa valutamarknader är mycket likvida, kan transaktioner med utbytes- eller ”icke-överförbara” derivat innebära större risk än att investera i valutaderivat eftersom det inte finns någon börsmarknad för att stänga en öppen position. Det kan vara omöjligt att likvidera en befintlig position, bedöma värdet på positionen som härrör från en transaktion utanför börsen eller bedöma exponeringen för risker. Budpriser och erbjudandepriser behöver inte anges, och även där de är, kommer de att fastställas av återförsäljare i dessa instrument och följaktligen kan det vara svårt att fastställa vad som är ett rimligt pris.