Allmänna investeringsaffärer

Allmänna affärsvillkor


1. Definitioner - Tolkning av termer

1.1. I dessa allmänna affärsvillkor ska följande termer, såvida inte sammanhanget kräver annat, ha följande betydelser och kan användas i singular eller flertal i förekommande fall:

"Konto" betyder ett transaktionskonto hos kunden på PSS;

"Kontoutdrag" avser en periodisk redogörelse för de transaktioner som krediteras eller debiteras till ett konto.

"Konto sammandrag" avser en redogörelse för kundens värdepappersportfölj, öppna positioner, marginalbehov, kontantinsättning etc. vid en viss tidpunkt;

"Ombud" avser en enskild person eller en juridisk person som utför en transaktion i sitt eget namn, men gör det på en annan persons vägnar.

"Behörig person" avser en person som har bemyndigats av klienten att ge instruktioner till PSS;

"Arbetsdag" betyder varje dag då bankerna är öppna för företag i Norge.

"CFD" och "CFD -kontrakt" betyder ett kontrakt för skillnad som är ett kontrakt där en investerare betalar eller får betalt skillnaden mellan öppnings- och stängningspriset för det relevanta värdepappret eller indexet.

"Klient" betyder dig i egenskap av kund hos PSS;

"Säkerhet" betyder alla värdepapper eller andra tillgångar som deponerats hos PSS av Kunden;

”Provision, avgifter och marginalschema” avser schemat för provisioner, avgifter, marginal, ränta och andra räntor som när som helst kan vara tillämpliga på tjänsterna enligt PSS löpande.

"Kontrakt" avser varje kontrakt, muntligt eller skriftligt, för köp eller försäljning av varor, värdepapper, valutor eller andra finansiella instrument eller fastigheter, inklusive alla optioner, framtida, CFD eller andra transaktioner som hör samman med PSS med Kunden;

”Motparter” avser banker och/eller mäklare genom vilka eller genom vilka PSS kan täcka sina avtal med kunder, inklusive kunden;

”Standardhändelser” ska ha den betydelse som ges till denna term i klausul 16;

"Insiderinformation" avse icke-publicerad information som sannolikt kommer att påverka prissättningen av ett kontrakt om det offentliggjordes.

”Vi presenterar mäklare” avses ett finansinstitut eller en rådgivare som ersätts av PSS och/eller dess kunder för att hänvisa sådana klienter till PSS, ge råd till sådana kunder och/eller förmedla genomförandet av transaktioner mellan dessa kunder och PSS.

“Marginalhandel” betyder ett avtal som öppnas och underhålls baserat på en marginalinsättning, i motsats till ett kontrakt baserat på ett köpeskilling;

”Marknadsregler” avser regler, förordningar, tullar och sedvänjor för alla börser, clearingkontor eller andra organisationer eller marknader som är inblandade i ingående, genomförande eller avveckling av en transaktion eller ett kontrakt och innefattar varje beslut, beslut eller annan utövning av någon makt eller myndighet av någon sådan börs, clearinghus eller annan organisation eller marknad;

"OTC" avser varje kontrakt som rör en vara, värdepapper, valuta eller annat finansiellt instrument eller egendom, inklusive optioner, framtider eller CFD som inte handlas på en reglerad aktie eller råvarubörs utan ”över disk” av PSS, vare sig som marknadsförare som beskrivs i klausul 12 eller på annat sätt;

"Rektor" avser en enskild person eller en juridisk person som är part i en transaktion.

"PSS" är ett handelsnamn för Private Scandinavia Sparkasse, Limited .;

”Tjänster” avser de tjänster som PSS ska tillhandahålla enligt villkoren;

"Villkor" betyder dessa allmänna affärsvillkor som reglerar förhållandet mellan klienten och PSS, som kan ändras då och då;

”Handelsbekräftelse” betyder ett meddelande från PSS till Kunden som bekräftar Kundens inträde i ett Kontrakt;

"Handelsplattform" betyder alla online -handelsplattformar som görs tillgängliga av PSS enligt Villkoren;

"Enhet" betyder en bråkdel av en UMA och som sådan är ett OTC -instrument som PSS noterar som market maker till köp- och säljpriser och därför bör ses som ett derivatinstrument;

”Enhetligt hanterat konto” or "UMA" avses en sammanslagning av de kombinerade investeringarna för ett antal investerare som förvaltas av en kapitalförvaltare, som kanske är anställda av PSS eller inte, förutsatt att en sådan pool av investeringar inte ska utgöra en separat juridisk enhet eller ett börsnoterat instrument.

1.2. Om det finns en konflikt mellan villkoren och relevanta marknadsregler ska marknadsreglerna ha företräde.

1.3. I villkoren ska varje hänvisning till en person innefatta företag, icke -införlivade föreningar,
partnerskap och individer.

1.4. Rubriker och anteckningar i villkoren är endast för referens och ska inte påverka konstruktionen och
tolkning av villkoren.

1.5. I villkoren ska alla hänvisningar till lagar, författningar, förordningar eller antaganden innehålla hänvisningar till lagstadgade ändringar eller återaktiveringar av dessa eller till alla förordningar eller förordningar som görs enligt sådan lag, författning, förordning eller antagande (eller under sådan ändring eller -författning).

2. Risk för bekräftelse

2.1. Kunden erkänner, erkänner och förstår att handel och investeringar i värdepapper, samt i levererade och icke-levererade derivat, är:

A. Mycket spekulativ;

B.Kan innebära en extrem grad av risk; och

C. Om kunden handlar på marginal, endast lämpligt för personer som kan ta risk för förlust som överstiger sin marginalinsättning.

2.2. Kunden erkänner, känner igen och förstår att:

A. På grund av den låga marginal som normalt krävs i marginalhandel kan prisändringar på den underliggande tillgången leda till betydande förluster.

B.När Kunden uppmanar PSS att ingå transaktioner, kommer all vinst eller förlust som uppstår till följd av en variation i tillgången eller den underliggande tillgången helt och hållet för Kundens konto och risk;

C. Kunden garanterar att Kunden är villig och kan, ekonomiskt och på annat sätt, ta risken för handel med spekulativa investeringar;

D. Kunden samtycker till att inte hålla PSS ansvarig för förluster som uppstår till följd av att PSS bär Kundens Konto och följer Kundens rekommendationer;

E. Kunden accepterar att garantier för vinster eller undvikande av förluster är omöjliga vid investeringshandel;

F. Kunden har inte fått några garantier för vinster eller för att undvika förluster eller liknande föreställningar från PSS, från någon av dess intressebolag eller representanter eller från någon annan enhet som Kunden driver ett PSS -konto med, och Kunden har inte accepterat Villkor, inte heller kommer Kunden att agera i framtiden, med hänsyn till eller beroende av sådana garantier eller liknande framställningar.

3. Tjänster

3.1. Under förutsättning att Kunden uppfyller sina skyldigheter enligt Villkoren kan PSS ingå transaktioner med Kunden i form av följande investeringar och instrument:

A. Futures och CFD på råvaror, värdepapper, ränte- och skuldinstrument, aktier eller andra index, valutor och bas- och ädelmetaller;

B. Spot och forward bullion, valutor och OTC -derivat;

C. Värdepapper, inklusive aktier, obligationer och andra skuldinstrument, inklusive statliga och offentliga emissioner;

D. Optioner och teckningsoptioner för att förvärva eller avyttra något av de instrument som anges ovan, inklusive optioner på optioner;

E. Hanterade tillgångar, antingen som OTC- eller börshandlade instrument; och

F. Sådana andra investeringar och instrument som PSS kan då och då komma överens.

3.2. När kunden köper en eller flera enheter i en UMA eller annan pool av förvaltade tillgångar, erkänner och godkänner kunden att den utsedda kapitalförvaltaren för sådan UMA eller poolen av förvaltade tillgångar har full makt och befogenhet att köpa, sälja och handla i finansiella marknader på marginal eller på annat sätt, för konto och risk för sådan UMA eller pool av förvaltade tillgångar och därmed indirekt Kundens konto och risk.

3.3. Kunden har inte för avsikt att vara, och erkänner, förstår och accepterar att den inte kan vara aktivt involverad i handel och transaktioner med UMA eller andra pooler av förvaltade tillgångar, sådan handel och transaktioner som utförs av en utsedd kapitalförvaltare.

3.4. Kunden erkänner, förstår och accepterar att en utsedd kapitalförvaltare kan använda proprietära handelsmetoder som grund för all handel och transaktioner i UMA eller andra pooler av förvaltade tillgångar enligt villkoren.

3.5. Kunden erkänner, förstår och accepterar att handel och transaktioner som utförs av en kapitalförvaltare utförs under förutsättning att Kunden i alla avseenden avsäger sig och avstår från eventuella ersättningskrav mot PSS, kapitalförvaltaren och/eller UMA eller andra pooler av förvaltade tillgångar för eventuella ekonomiska eller andra förluster som Kunden kan lida till följd av sådan handel och transaktioner av en kapitalförvaltare. Kunden erkänner, förstår och accepterar vidare att Kunden i alla avseenden är ensam och uteslutande ansvarig för alla sådana ekonomiska eller andra förluster utan någon regress mot PSS, en kapitalförvaltare eller UMA eller annan pool av förvaltade tillgångar som en följd av detta.

3.6. Tjänsterna från PSS kan innefatta:

A. Marginaltransaktioner;

B. Kortförsäljning (dvs. försäljning där en av avtalsparterna är skyldig att leverera en tillgång som den inte har). eller

C. Transaktioner i investeringar som är:

  • Handlas på börser som inte är erkända eller utsedda investeringsbörser;

  • Handlas inte på någon aktie eller investeringsbörs; och/eller

  • Inte direkt realiserbara investeringar.

3.7. Beställningar kan läggas som marknadsorder för att köpa eller sälja ett instrument så snart som möjligt till det pris som kan erhållas på marknaden eller som gräns- och stopporder för handel när priset når en fördefinierad nivå, beroende på de olika instrument som erbjuds. Begränsa köporder och stopporder att sälja måste placeras under det aktuella marknadspriset, och begränsa order för att sälja och stoppa köp måste placeras över det aktuella marknadspriset. Om budpriset för försäljningsorder eller begäran om köporder uppnås fylls ordern så snart som möjligt till det pris som kan erhållas på marknaden. Limit- och stopporder är således inte garanterat körbara på den angivna nivån eller beloppet, såvida inte PSS uttryckligen har angett för den specifika ordern.

3.8. I samband med en transaktion eller ett kontrakt kommer PSS att genomföra en sådan transaktion eller ett kontrakt som huvudman om det inte är särskilt överenskommet att PSS ska fungera som agent för kunden.

3.9. Alla transaktioner i värdepapper genomförs som omedelbara affärer, om inte annat överenskommits. I omedelbara affärer fungerar PSS som motpart till Kunden, som handlar till ett pris som PSS erbjuder.

3.10. Kunden ska, om inte annat skriftligen överenskommits, ingå avtal som huvudman. Om Kunden agerar på uppdragsgivarens vägnar, oavsett om Kunden identifierar den Högskolan för PSS eller inte, är PSS inte skyldigt att acceptera den Högsta Kunden som Kund om inte annat har avtalats skriftligen, och fram till dess har PSS rätt att betrakta kunden som huvudman i förhållande till kontraktet.

3.11. Om PSS tillhandahåller råd, information eller rekommendationer till Kunden, är PSS inte ansvarigt för lönsamheten av sådan rådgivning, information eller rekommendation enligt vad som anges i punkt 18, och Kunden erkänner, erkänner och förstår att:

A. Alla transaktioner i börshandlade investeringar och många kontrakt kommer att genomföras med förbehåll för och i enlighet med marknadsreglerna.

B. I synnerhet innehåller marknadsregler vanligtvis vida befogenheter i en nödsituation eller på annat sätt oönskade situationer.

C. Om någon börs eller clearingföretag vidtar någon åtgärd som påverkar en transaktion eller ett kontrakt, har PSS rätt att vidta alla åtgärder som det, efter eget gottfinnande, anser vara önskvärt i kundens och/ eller PSS intressen;

D. PSS kan inte hållas ansvarig för förlust enligt vad som föreskrivs i klausul 18.3 och lidit av kunden till följd av handlingar eller underlåtenhet från någon börs, clearingkontor eller annan organisation eller marknad eller någon åtgärd som PSS rimligen har vidtagit till följd av detta. av sådana handlingar eller brister;

E. Om en transaktion genomförs av PSS som agent för klienten, ska leverans eller betalning (i förekommande fall) av den andra parten i transaktionen ske på kundens hela risk;

F. PSS skyldighet att leverera intäkter från försäljning av investeringar till Kunden eller till ett konto hos Kunden eller någon annan person på Kundens vägnar ska vara villkorat av att PSS mottar leveransbara handlingar eller försäljningsintäkter (i förekommande fall) från den andra part eller parter i transaktionen;

G. PSS: s öppettider är normalt 4:4 Centraleuropeisk tid (CET) på söndag till XNUMX:XNUMX CET på fredag. PSS kan vara stängt på de viktigaste norska helgdagarna.

H. PSS kan utan föregående meddelande, helt eller delvis, permanent eller tillfälligt dra tillbaka alla kontofaciliteter som PSS tillhandahåller Kunden. Situationer där PSS kan vidta sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsat till, där:

  • PSS anser att klienten kan inneha insiderinformation;

  • PSS anser att det finns onormala handelsförhållanden; och

  • PSS kan inte beräkna priser i ett relevant kontrakt på grund av att relevant marknadsinformation inte är tillgänglig

3.12. PSS ska inte ge några råd till kunden om några skattefrågor relaterade till de tjänster som PSS tillhandahåller enligt villkoren. Kunden uppmanas att skaffa individuellt råd från sin finansiella rådgivare, revisor eller juridiska rådgivare angående eventuella personliga skattekonsekvenser av de tjänster som PSS erbjuder.

3.13. Trots alla andra bestämmelser i villkoren, vid tillhandahållande av tjänster, har PSS rätt att vidta de åtgärder som den anser nödvändiga, efter eget gottfinnande, för att säkerställa efterlevnaden av marknadsreglerna och alla andra tillämpliga lagar och regleringsbeslut.

4. PSS och klienten

4.1. Kunden kan förse PSS med muntliga eller skriftliga instruktioner (som ska innehålla instruktioner som tillhandahålls via internet eller via e-post enligt beskrivningen nedan). PSS kan vid behov bekräfta instruktioner muntligt eller skriftligt.

4.2. De personer som är behöriga att ge PSS instruktioner på Kundens vägnar ska vara de som Kunden meddelar PSS och kan varieras genom skriftligt meddelande till PSS. PSS är inte bunden av någon sådan variation förrän skriftligt meddelande faktiskt har mottagits och bekräftats av PSS. PSS har rätt att agera efter muntliga eller skriftliga instruktioner från alla personer som verkar PSS vara en auktoriserad person, trots att personen i själva verket inte är så auktoriserad.

4.3. Handelsplattformen ger möjlighet att genomföra vissa kontrakt. Dessutom kan information om konton, handelsbekräftelser och meddelanden från PSS till klienten finnas tillgänglig på handelsplattformen. Följande villkor gäller för avtal som utförs på internet:

A. PSS och dess företrädare, agenter eller mäklare ska inte hållas ansvariga för Kunden för förlust, utgifter, kostnader eller ansvar som Kunden lidit eller åsamkats på grund av systemfel, överföringsfel eller förseningar eller liknande tekniska fel om inte PSS genererat ett sådant fel med tydlig avsikt att manipulera marknadens beteende och/eller orderutförande;

B. PSS är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust som Kunden kan lida på grund av fel i citat som är resultatet av skrivfel som begåtts av PSS eller PSS felaktiga tolkning av information som har lagts in i systemet av Kunden. PSS har rätt att göra nödvändiga korrigeringar i Kundens konto för att åtgärda eventuella fel med hänsyn till marknadsvärdet för en tillgång i fråga vid den tidpunkt då felet inträffade;

C. PSS ska erbjuda kunden realtidspris. På grund av fördröjd överföring mellan Kunden och PSS kan det pris som PSS erbjuder ha ändrats eller hoppat innan en beställning från Kunden tas emot av PSS. Om Kunden erbjuder automatisk orderutförande, har PSS rätt att ändra priset på vilken Kundens order utförs till det marknadsvärde som ordern från Kunden mottogs till, sådana fall inkluderar exponering för löpande luckor eller gaprisker eller någon plötslig prisändring som redan är extern till PSS;

D. Handelsplattformen kan vara tillgänglig i flera versioner, som kan differentieras i olika aspekter, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsnivån som tillämpas, tillgängliga produkter och tjänster etc. PSS är inte ansvarig gentemot klienten för förlust , kostnad, kostnad eller ansvar som kunden ådrar sig eller ådrar sig på grund av att klienten använder en annan version än PSS standardversion med alla tillgängliga uppdateringar installerade;

E. Kunden är ansvarig för alla beställningar och för riktigheten av all information som skickas via internet med hjälp av Kundens namn, lösenord eller andra personliga identifieringsmedel som används för att identifiera Kunden;

F. Kunden är skyldig att hålla lösenord hemliga och se till att tredje part inte får tillgång till Kundens handelsfaciliteter;

G. Kunden är ansvarig gentemot PSS för Kontrakt som utförs med Kundens lösenord även om sådan användning kan vara obehörig eller felaktig; och

H. Oavsett att handelsplattformen kan bekräfta att ett kontrakt genomförs omedelbart när kunden överför instruktioner via handelsplattformen, utgör handelsbekräftelsen som PSS har vidarebefordrat eller gjort tillgänglig för kunden på handelsplattformen PSS: s bekräftelse av ett kontrakt .

4.4. Varje instruktion som skickas via handelsplattformen eller via e-post av klienten ska endast anses ha mottagits och ska först då utgöra en giltig instruktion och/eller bindande kontrakt mellan PSS och kunden när sådan instruktion har registrerats som utförd av PSS och bekräftat av PSS till kunden genom en handelsbekräftelse och/eller kontoutdraget, och enbart överföring av en instruktion från kunden ska inte utgöra ett bindande avtal mellan PSS och kunden.

4.5. Kunden ska omedelbart tillhandahålla alla instruktioner till PSS som PSS kan kräva. Om Kunden inte tillhandahåller sådana instruktioner omedelbart kan PSS efter eget gottfinnande vidta sådana åtgärder på Kundens bekostnad, som PSS anser nödvändiga eller önskvärda för sitt eget skydd eller för Kundens skydd. Denna bestämmelse gäller även i situationer då PSS inte kan få kontakt med klienten.

4.6. Om Kunden inte meddelar PSS om sin avsikt att utnyttja en option eller ett annat Kontrakt som kräver instruktion från Kunden vid den tidpunkt som PSS föreskriver, kan PSS behandla optionen eller Kontraktet som övergivet av Kunden. Om ett kontrakt kan förlängas vid utgången, kan PSS efter eget gottfinnande välja att förlänga eller stänga ett sådant avtal.

4.7. PSS kan (men ska inte under några omständigheter vara skyldig att) kräva bekräftelse, i sådan form som PSS rimligen kan begära, om en instruktion är att stänga ett konto eller överlåta pengar till kunden eller om det på annat sätt verkar för PSS att en sådan bekräftelse är nödvändigt eller önskvärt.

4.8. Kunden ska gottgöra PSS och hålla PSS skadeslöst för alla förluster som PSS kan lida till följd av fel i instruktioner som ges av en auktoriserad person eller som ett resultat av att PSS agerar på en instruktion, som är, eller verkar vara, från en auktoriserad person.

4.9. PSS kan, efter eget gottfinnande och utan förklaring, vägra att agera efter någon instruktion.

4.10. PSS ska i allmänhet agera enligt instruktioner så snart som praktiskt möjligt och ska, när det gäller handelsinstruktioner, agera inom en rimlig tidsram med beaktande av instruktionernas karaktär. Men om PSS efter det att instruktioner har mottagits anser att det inte är rimligt praktiskt möjligt att agera enligt sådana instruktioner inom rimlig tid, kan PSS antingen skjuta upp handlingen enligt dessa instruktioner tills det enligt PSS rimliga uppfattning är praktiskt möjligt att göra det eller meddela Klienten att PSS vägrar att agera enligt sådana instruktioner.

4.11. Det är möjligt att fel kan uppstå i priserna på transaktioner som PSS noterar. Under sådana omständigheter, utan att det påverkar de rättigheter det kan ha enligt norsk lag, är PSS inte bunden av något avtal som påstås ha ingåtts (oavsett om det har bekräftats av PSS eller inte) till ett pris som:

A. PSS kan bevisa att kunden uppenbarligen var felaktig vid tidpunkten för transaktionen; eller

B. Var, eller borde rimligen ha varit, känd av kunden som felaktig vid tidpunkten för transaktionen.

4.12. Handelsstrategier som syftar till att utnyttja fel i priser (allmänt kända som "sniping") accepteras inte av PSS. Om PSS, efter eget gottfinnande i god tro, fastställer att Kunden utnyttjar eller försöker utnyttja felcitat eller utför andra former av kränkande handel, har PSS rätt att vidta en eller flera av följande motåtgärder: rimlig tid, PSS får antingen skjuta upp handlingen efter dessa instruktioner tills det enligt PSS rimliga uppfattning är praktiskt möjligt att göra det eller meddela Kunden att PSS vägrar att följa dessa instruktioner.

A. Justera prisspridningarna som är tillgängliga för kunden.

B. Begränsa Kundens tillgång till strömmande direkt omsättbara offerter, inklusive att endast tillhandahålla manuell offert;

C. Hämta från Kundens konto alla historiska handelsvinster som har uppnåtts genom sådant missbruk av likviditet som fastställts av PSS efter eget gottfinnande i god tro, när som helst under Kundförhållandet; och/eller

D. Avsluta kundförhållandet omedelbart genom att skriftligen meddela detta.

Dessutom tillåter PSS inte att utföra arbitrage och skalpering på PSS -handelsplattformarna. Transaktioner som är beroende av arbitrage -möjligheter för prislatens kan återkallas. PSS förbehåller sig rätten att göra nödvändiga korrigeringar eller justeringar på det berörda kontot. Konton som förlitar sig på arbitrage -strategier kan efter PSS eget gottfinnande bli föremål för uppsägning av näringsidkarens konto. Alla tvister som härrör från sådan arbitrage och/eller manipulation kommer att lösas av PSS efter eget gottfinnande. PSS förbehåller sig rätten att hålla inne uttag tills sådana frågor är lösta. Alla åtgärder eller beslut som anges här får inte avstå från eller påverka de rättigheter eller rättsmedel som PSS kan ha mot dig, ditt företag och dess tjänstemän, som alla är uttryckligen förbehållna.

4.13 Om klienten är mer än en person (till exempel gemensamma kontoinnehavare):

A. Ansvaret för varje sådan person ska vara direkt, gemensamt och flera.

B. PSS får agera enligt instruktioner från en person som är, eller tycks vara PSS, en sådan person, oavsett om det är en sådan person eller inte
personen är en auktoriserad person;

C. Varje meddelande eller annan kommunikation från PSS till en sådan person ska anses ha lämnats till alla sådana personer.
och

D. PSS rättigheter enligt klausul 16 ska gälla om en händelse som beskrivs i klausul 16 ska anses ha inträffat med avseende på eventuella
en av sådana personer.

4.14. Kunden godkänner att PSS får spela in alla telefonsamtal, internetsamtal (chatt) och möten mellan klienten och PSS och kan avslöja sådana inspelningar eller utskrifter från sådana inspelningar till någon part (inklusive, men inte begränsat till, någon tillsynsmyndighet och /eller domstol) till vilken PSS, efter eget gottfinnande, anser att det är önskvärt eller nödvändigt att lämna ut sådan information i samband med en tvist eller förväntad tvist mellan PSS och Kunden. Tekniska skäl kan dock hindra PSS från att spela in en konversation, och under alla omständigheter kommer inspelningar eller utskrifter som görs av PSS att förstöras i enlighet med PSS: s normala praxis. Följaktligen bör Kunden inte förlita sig på att sådana inspelningar eller utskrifter är tillgängliga.

5. Marginaler, säkerheter, betalningar och leverans

5.1. Kunden ska betala till PSS på begäran:

A. Sådana summor genom insättningar, eller som initial- eller variationmarginal, som PSS kan kräva. I fallet med ett kontrakt som PSS genomfört på en börs ska sådan marginal inte vara lägre än det belopp eller den procentsats som anges av den relevanta börsen plus eventuell ytterligare marginal som PSS, efter eget gottfinnande, kan kräva;

B. Sådana summor som då och då kan bero på PSS enligt ett kontrakt och sådana belopp som kan krävas i eller för att räkna ut eventuella debetbelopp på ett konto; och

C. Sådana summor som PSS kan då och då kräva som säkerhet för Kundens skyldigheter gentemot PSS.

5.2. Om Kunden gör någon betalning som är föremål för källskatt eller avdrag, ska Kunden betala till PSS ett sådant extra belopp för att säkerställa att det belopp som faktiskt mottagits av PSS kommer att motsvara hela det belopp PSS skulle ha fått om inget källskatt eller avdrag hade gjorts.

5.3. Betalningar till Kundens konto sätts in av PSS under förutsättning att PSS mottar beloppen i fråga. Detta gäller oavsett om det uttryckligen har angetts i kvitton eller andra meddelanden om eller begäran om betalning.

5.4. Med föregående skriftligt avtal från PSS vid varje tillfälle kan kunden istället för kontanter sätta in säkerhet hos PSS eller ge PSS en garanti eller ersättning från en person, i en form som är acceptabel för PSS, i syfte att följa dess skyldigheter. Kunden görs specifikt medveten om att PSS efter eget gottfinnande kan bestämma med vilket värde säkerheten ska registreras och följaktligen det belopp som säkerheten bidrar till PSS krav på klienten. PSS kan ändra värdet på säkerheten utan föregående meddelande till kunden.

5.5. Eventuella säkerheter kommer att innehas av en mellanliggande mäklare eller kvalificerad förvaringsinstitut, utsedd av PSS, och den mellanliggande mäklaren eller den berättigade förvararen ska vara ansvarig för att kräva och ta emot alla räntebetalningar, inkomster och andra rättigheter som tillkommer Kunden. PSS tar inget ansvar alls för handlingar eller underlåtenhet för någon mellanliggande mäklare eller kvalificerad förvaringsinstitut och är inte ansvarig gentemot Kunden för eventuella förluster som direkt eller indirekt uppstår på grund av handlingar eller underlåtenheter från sådan mellanliggande mäklare eller kvalificerad förvarare.

5.6. PSS har rätt att:

A. Vidarebefordra alla pengar eller säkerheter som mottagits från klienten för att uppfylla PSS skyldigheter gentemot tredje part;

B. debitera, pantsätta eller bevilja något säkerhetsarrangemang över säkerheter för att uppfylla PSS skyldigheter gentemot tredje part, i vilket fall säkerheten kan registreras i kundens namn eller inte;

C. Låna ut säkerheter till tredje part, i vilket fall säkerheten kan registreras i kundens namn. och

D. Återgå till kunden än den ursprungliga säkerheten eller typen av säkerhet.

PSS är inte skyldigt att redovisa Kunden för eventuella inkomster som PSS erhållit till följd av utförandet av någon av de aktiviteter som beskrivs i denna punkt 5.

5.7. Kunden är skyldig att omedelbart leverera alla pengar eller egendomar som levereras av den enligt ett kontrakt i enlighet med villkoren i det avtalet och med alla instruktioner från PSS för att göra det möjligt för PSS att fullgöra sina skyldigheter enligt motsvarande avtal som ingås mellan PSS och en tredje part.

5.8. Om kunden inte tillhandahåller någon marginal, insättning eller annat belopp som förfaller enligt villkoren för en transaktion, kan PSS stänga alla öppna avtal utan föregående meddelande till kunden och tillämpa eventuella intäkter därav på betalning av eventuella belopp till PSS . Detta regleras ytterligare i punkt 16.

5.9. Med förbehåll för klausul 9.3, ska kunden betala ränta (från förfallodagen och tills betalningen äger rum) på det utestående beloppet enligt den kurs som anges i kommissionens, avgifter och marginalschema. .

5.10. Kunden informeras om att PSS ska ha rätt, utöver alla andra rättigheter som det kan ha enligt villkoren, eller enligt norsk lag i allmänhet, att begränsa storleken på kundens öppna position (netto eller brutto) och att vägra beställningar till etablera nya positioner. Situationer där PSS kan utöva sådana rättigheter inkluderar, men är inte begränsat till, där:

PSS anser att klienten kan inneha insiderinformation;

PSS anser att det finns onormala handelsförhållanden; och

Värdet på kundens säkerhet (enligt PSS i enlighet med punkt 5.4) faller under minimikravet.

6. Marginalhandel

6.1. På dagen för öppnandet av en marginalhandel mellan PSS och kunden kan PSS kräva att kunden har marginal på kontot som minst motsvarar PSS: s initiala marginalbehov.

PSS: s marginalkrav ska gälla under hela marginalhandelns löptid. Det är kundens ansvar att se till att tillräcklig marginal finns tillgänglig på kontot när som helst. PSS kan eller inte meddela kunden att marginalkraven inte är uppfyllda. Om marginalen som finns på kontot när som helst under en marginalhandel inte är tillräcklig för att täcka PSS marginalbehov, är kunden skyldig att minska mängden öppna marginalhandel eller överföra tillräckliga medel till PSS tillräckligt för att uppfylla marginal. Om PSS har meddelat kunden att marginalkravet inte är uppfyllt och begär överföring av medel för att uppfylla marginalen, måste sådan överföring genomföras och tas emot av PSS omedelbart efter PSS begäran. Även om Kunden genomför sådan överföring kan PSS efter eget gottfinnande och utan att ta något ansvar gentemot Kunden för sådan åtgärd stänga en eller flera Marginalhandel eller en del av en Marginhandel och/eller likvidera eller sälja värdepapper eller annan egendom på kundens konto.

6.2. Kunden görs specifikt medveten om att marginalkraven kan ändras utan föregående meddelande. När en marginalhandel har öppnats får PSS inte stänga marginalhandeln efter eget gottfinnande utan endast efter kundens instruktion eller enligt PSS rättigheter enligt villkoren. Följaktligen, om PSS anser att risken för en marginalhandel har ökat jämfört med risken på dagen för öppnandet av sådan marginalhandel, kommer PSS att öka marginalbehovet.

7. konton

7.1. PSS kommer att tillhandahålla Kunden en handelsbekräftelse för varje transaktion eller Kontrakt som PSS ingått med eller för Kunden och för varje öppen position som PSS stänger för Kunden. Handelsbekräftelser kommer normalt att vara tillgängliga direkt efter genomförandet av transaktionen i enlighet med klausul 7.3.

7.2. En kontosammanfattning och kontoutdrag är tillgängliga för kunden via handelsplattformen. Kontosammanfattningen kommer normalt att uppdateras regelbundet under PSS öppettider. Kontoutdraget kommer normalt att uppdateras varje arbetsdag med information för föregående arbetsdag. Genom att acceptera villkoren samtycker kunden till att inte ta emot några kontosammanfattningar eller kontoutdrag i tryckt form från PSS, annat än på särskild begäran.

7.3. Varje anteckning eller annan kommunikation som ska tillhandahållas av PSS enligt villkoren, inklusive kontoutdrag och handelsbekräftelser, kan sändas av PSS till kunden i elektronisk form via e -post eller genom att visas på kundens kontosammanfattning på handelsplattformen. Kunden är skyldig att förse PSS med en e -postadress för detta ändamål. Ett e -postmeddelande anses vara mottaget av klienten när det skickas från PSS. PSS ansvarar inte för eventuella förseningar, ändringar, omdirigeringar eller andra ändringar som meddelandet kan genomgå efter överföring från PSS. Ett meddelande på kundens konto på handelsplattformen anses vara mottaget av klienten när PSS har placerat meddelandet på handelsplattformen.

7.4. Kunden är skyldig att verifiera innehållet i varje dokument, inklusive dokument som skickas i elektronisk form från PSS. Sådana dokument ska, i avsaknad av uppenbart fel, anses avgörande om inte Kunden skriftligen meddelar PSS om motsatsen inom 24 timmar efter att ha mottagit sådant dokument. I händelse av att Kunden tror att han har ingått en transaktion eller ett Kontrakt som borde ha utfärdat en Handelsbekräftelse eller på annat sätt bokföring på Kundens Konto, men Kunden inte har fått en sådan bekräftelse, måste Kunden omedelbart informera PSS om när Kunden borde ha fått en sådan bekräftelse. Om Kunden inte omedelbart informerar PSS om att Kunden inte har mottagit en sådan bekräftelse kan transaktionen eller kontraktet efter PSS absoluta bedömning anses vara obefintligt.

7.5. Genom att acceptera Villkoren samtycker Kunden till att PSS förvarar Kundens värdepapper på omnibuskonton tillsammans med värdepapper som tillhör andra Klienter. PSS ska föra ett register som tydligt anger den enskilda kundens äganderätt till de registrerade värdepappren. Kunden accepterar att sådana värdepapper inte är registrerade hos relevant clearinginstitut eller vårdnadshavare i Kundens namn utan i PSS namn. Följaktligen har Kunden inte personligen rätt till ersättning för fel som begåtts av relevant clearinginstitution eller vårdnadshavare, om sådana finns.

8. Provisioner, avgifter och andra kostnader

8.1. Kunden är skyldig att betala till PSS de provisioner och avgifter som anges i kommissionens, avgifter och marginalschema.

8.2. PSS kan variera sådana provisioner och avgifter utan föregående meddelande när ändringar är till Kundens fördel, eller skälen till ändringar beror på yttre omständigheter utanför PSS kontroll, nämligen:

Förändringar i förhållandet till PSS motparter påverkar PSS: s kostnadsstrukturer; och

Det finns förändringar i provisioner och avgifter som vanligtvis vidarebefordras till klienten av PSS, till exempel förändringar i provisioner och
avgifter för börser, clearinghus, informationsleverantörer eller andra tredjepartsleverantörer.

8.3. PSS kan variera sådana provisioner och avgifter med en månads varsel om:

A. Marknadsförhållanden, inklusive konkurrensbeteende, kräver förändringar i PSS: s uppdrag.

B. PSS vill av kommersiella skäl ändra sin allmänna kostnads- och prissättning. eller

C. Kundens väsentliga uppgifter, baserade på vilka individuella villkor lämnades, har ändrats.

8.4. Utöver dessa provisioner och avgifter är kunden skyldig att betala alla tillämpliga moms- och andra skatter, lagrings- och leveransavgifter, bytes- och clearingavgifter och alla andra avgifter som PSS ådrar sig i samband med ett avtal och/eller i samband med upprätthålla kundrelationen.

8.5. Vidare har PSS rätt att kräva att följande utgifter betalas separat av Kunden;

A. Alla extraordinära utbetalningar till följd av kundrelationen, t.ex. telefon-, telefax-, kurir- och postkostnader där kunden begär papperskopior av handelsbekräftelser, kontoutdrag etc., som PSS kunde ha levererat i elektronisk form;

B. Alla kostnader för PSS som orsakas av kundens bristande prestation, inklusive en avgift som PSS bestämmer i samband med vidarebefordran av
påminnelser, juridiskt bistånd, etc;

C. Alla kostnader för PSS i samband med svar på förfrågningar från offentliga myndigheter, i enlighet med norsk lagstiftning, inklusive en avgift som PSS bestämmer i samband med vidarebefordran av avskrifter och bilagor och för beredning av kopior;

D. Administrationsavgifter i samband med säkerhetsdepositioner och eventuella utgifter för PSS i samband med pant, om sådana tillhandahålls, inklusive försäkringspremiebetalningar; och

E. Eventuella kostnader för PSS i samband med revisors kommentarer/rapporter om detta begärs av klienten.

8.6. Avgifterna debiteras antingen som ett fast belopp som motsvarar kostnaderna eller som en procentsats eller timpris som motsvarar den utförda tjänsten. Beräkningsmetoderna kan kombineras. PSS förbehåller sig rätten att införa nya avgifter.

8.7. PSS -klientkonton där det inte har gjorts några transaktioner (handel / uttag / insättningar), under en bestämd period på 6 månader, kommer att betraktas som vilande konton och sådana konton debiteras en vilande avgift på € 10 eller $ 10 varje månad.

8.8. PSS kan dela provisioner och avgifter med sina intresseföretag, Introducerande mäklare eller andra tredje parter eller få ersättning från dem för kontrakt som ingåtts av PSS. Detaljer om sådan ersättning eller delningsarrangemang kommer inte att anges i den relevanta handelsbekräftelsen. PSS (eller någon intresseföretag) kan dra nytta av provision, påslag, nedskrivning eller annan ersättning om den agerar på uppdrag av motparten i ett kontrakt.

8.9. För alla transaktioner som ska genomföras OTC, har PSS rätt att ange priser till vilka det är berett att handla med Kunden. Spara där PSS utövar alla rättigheter som det kan ha enligt villkoren för att stänga ett kontrakt, är det kundens ansvar att besluta om det vill ingå ett kontrakt till sådana priser eller inte. De priser som anges på handelsbekräftelser som skickas till kunden inkluderar alla avgifter, som inte kommer att identifieras separat och avslöjas separat. Kunden godkänner att ta emot handelsbekräftelser i detta formulär. Ytterligare avgifter kan tillkomma. PSS agerande som market maker beskrivs vidare i klausul 12.

8.10. Kunden erkänner, erkänner och accepterar vidare att de förfaranden som beskrivs i klausul 9 (ränte- och valutakonverteringar) och klausul 12 (marknadsföring) kan leda till ytterligare kostnader för kunden.

9. Ränte- och valutakonvertering

9.1. Med förbehåll för klausul 9.2 nedan och om inte annat skriftligen överenskommits, ansvarar PSS inte för:

Betala ränta till kunden på ett kreditbalans på ett konto eller på någon annan summa som innehas av PSS; eller

Konto Kunden för eventuella räntor som PSS mottar på sådana summor eller i samband med något Kontrakt.

9.2. Om det fria nettokapitalet för ett konto överstiger vissa belopp, betalar PSS räntor till de kurser som publiceras på PSS webbplats.

9.3. Om det finns ett negativt nettofritt eget kapital på ett konto, betalar kunden ränta till PSS för hela beloppet av det negativa nettofria egna kapitalet till den kurs som publiceras i PSS: s avgiftsschema.

9.4. PSS kan variera sådana räntor utan föregående meddelande när ändringar är till Kundens fördel, eller skälen för ändringar beror på yttre omständigheter utanför PSS kontroll, nämligen:

A. Ändringar i penningpolitiken eller kreditpolitiken inrikes eller utomlands påverkar allmänintressen på ett sätt som är av betydelse för PSS;

B. Övrig utveckling sker på den allmänna räntenivån, inklusive på penning- och obligationsmarknaden, på ett sätt som är av betydelse för PSS. och

C. Förändringar i förhållandet till PSS motparter påverkar PSS kostnadsstrukturer.

9.5. PSS kan variera sådana räntor med en månads varsel om:

A. Marknadsförhållanden, inklusive konkurrensbeteende, kräver förändringar av PSS villkor.

B. PSS vill av kommersiella skäl ändra sin allmänna kostnads- och prissättning. och

C. Kundens väsentliga uppgifter, baserade på vilka individuella villkor lämnades, har ändrats.

9.6. PSS har rätt att (men är inte under några omständigheter skyldig att) konvertera:

A. Eventuella realiserade vinster, förluster, optionspremier, provisioner, räntekostnader och mäklaravgifter som uppstår i en annan valuta än
Kundens basvaluta (dvs. den valuta i vilken kundens konto är denominerat) till kundens basvaluta;

B. Eventuell deposition i kontant valuta till en annan kontant valutainställning för att köpa en tillgång i en annan valuta
än Kundens basvaluta; och

C. Alla pengar som PSS innehar för Kunden till sådan annan valuta som PSS anser nödvändiga eller önskvärda för att täcka Kundens skyldigheter och skulder i den valutan.

9.7. När PSS genomför valutakonverteringar kommer PSS att göra det till en rimlig växelkurs som PSS väljer. PSS ska ha rätt att debitera och behålla ett påslag för valutakurserna för att ordna sådan omvandling som PSS då och då kan specificera och publicera i kommissionen, Charges & Margin Schedule.

10. Pantsättningsavtal

10.1. All säkerhet som överförs till PSS av klienten eller innehas av PSS eller av PSS motparter för kundens räkning ställs som säkerhet för eventuellt ansvar som kunden kan ha, nu eller i framtiden, till PSS. Utan begränsning ska sådan säkerhet omfatta kreditbalanserna på konton, de värdepapper som är registrerade som tillhörande klienten på PSS.

10.2. Om Kunden inte uppfyller någon skyldighet enligt Villkoren har PSS rätt att sälja säkerheter omedelbart utan föregående meddelande eller rättsliga åtgärder. Sådan försäljning ska ske på det sätt som PSS, efter rimligt gottfinnande, bestämmer och till det pris som PSS, efter rimligt gottfinnande, bedömer som bästa pris som kan erhållas.

11. Nettingavtal

11.1. Om samma belopp på varje datum ska betalas enligt villkoren av varje part till den andra i samma valuta, kommer varje parts skyldigheter att betala ett sådant belopp automatiskt att uppfyllas och fullgöras. Om beloppen inte är i samma valuta kommer beloppen att konverteras av PSS i enlighet med de principer som avses i punkt 9.

11.2. Om det sammanlagda beloppet som ska betalas av en part överstiger det sammanlagda belopp som ska betalas av den andra parten, ska den part som det större sammanlagda beloppet betalas av betala överskottet till den andra parten och varje parts skyldigheter att betala kommer att bli nöjd och släpps ut.

11.3. Om kundförhållandet avslutas enligt punkt 16, ska de fordringar som parterna har mot varandra slutligen täckas med nät (stängda). Värdet på öppna kontrakt ska bestämmas enligt de principer som anges nedan i klausulerna 11.4 till 11.7 och det slutliga beloppet som ska betalas av en av parterna ska vara skillnaden mellan parternas betalningsförpliktelser.

11.4. De kurser som Kontrakten ska stängas på ska vara de marknadskurser som gäller på den dag då PSS beslutar att stänga Avtalen på grund av Försummelse.

11.5. PSS kan, efter rimligt gottfinnande, fastställa räntorna genom att erhålla ett erbjudande från en marknadsförare i den aktuella tillgången eller genom att tillämpa priser från elektroniska finansiella informationssystem.

11.6. Vid fastställandet av värdet på de avtal som ska nettas ska PSS tillämpa sina vanliga spreads och inkludera alla kostnader och andra avgifter.

11.7. Detta nätavtal ska ha rättsverkan gentemot ett dödsbo och borgenärer hos parterna i kundförhållandet.

12. Marknadsförande

12.1. När PSS utför order som agent för kunden på en erkänd aktie eller terminsbörs, kommer PSS inte att vara part i en sådan handel, som sådan kommer order att utföras i handelssystemet på den relevanta börsen till bästa pris och mest gynnsamma villkor tillgängliga vid tidpunkten för beställningen eller enligt Kundens specifika instruktioner, t.ex. i en situation där Kunden har valt att begränsa ordern, kommer PSS inte att inkludera någon ytterligare spridning i priset för utförandet för Kunden utan ersätts enligt avgiftsschemat.

12.2. Kunden görs specifikt medveten om att PSS på vissa marknader, inklusive men inte nödvändigtvis begränsat till, valutamarknader, valutamarknader för valutaväxling, kryptovaluta och CFD -kontrakt, kan fungera som marknadstillverkare.

12.3. PSS kommer på Kundens skriftliga begäran att avslöja för Kunden om PSS kan fungera som market maker i ett visst instrument.

12.4. När PSS fungerar som market maker kommer PSS under normala marknadsförhållanden att ange kundens bud och begära priser.

12.5. För att PSS kan ange priser med den snabbhet som normalt är förknippad med spekulativ handel kan PSS behöva förlita sig på tillgänglig pris- eller tillgänglighetsinformation som senare kan visa sig vara felaktig på grund av specifika marknadsförhållanden, till exempel, men inte begränsat till, brist på likviditet eller avstängning av en tillgång eller fel i flöden från informationsleverantörer eller offert från motparter. Om så är fallet, och om PSS har agerat i god tro vid tillhandahållandet av priset till Kunden, kan PSS avbryta affären med Kunden, men ska göra det inom rimlig tid och ge Kunden en fullständig förklaring till anledningen till sådan avbokning. .

12.6. Efter genomförandet av en position hos en kund kan PSS efter eget gottfinnande därefter kompensera denna kundposition med en annan kundposition, eller en position hos en av PSS motparter eller behålla en egen position på marknaden i avsikt att erhålla handelsvinster från sådana positioner. Sådana beslut och åtgärder kan därför leda till att PSS kvittar Kundpositioner till andra priser än de priser som Kunden noterar, vilket kan resultera i handelsvinster eller förluster för PSS. Detta kan i sin tur öka möjligheten att Kunden ådrar sig vad som kan ses som en underförstådd kostnad (dvs. skillnaden mellan det pris som Kunden handlade med PSS till det pris till vilket PSS därefter handlade med Motparter och/eller andra kunder) till alla vinster som PSS realiserat som ett resultat av marknadsföringsfunktionen. Marknadsföringsfunktionen kan dock innebära betydande kostnader för PSS om marknaden rör sig mot PSS jämfört med det pris till vilket PSS handlade med Kunden.

12.7. Som ett resultat av PSS verksamhet som marknadsförare accepterar Kunden att PSS inte har någon skyldighet att ge Kunden bästa utförande på sådana marknader. Vidare accepterar Kunden att PSS på sådana marknader kan inneha positioner som strider mot Kundens positioner, vilket kan leda till potentiella intressekonflikter mellan PSS och Kunden.

12.8. På marknader där PSS fungerar som market maker kan PSS ta ut provisioner eller inte. Oavsett om PSS tar ut några provisioner eller inte, accepterar Kunden att PSS kommer att försöka göra ytterligare vinster av sin prestation som marknadsförare och storleken på sådana vinster kan vara betydande om och när man jämför med Kundens marginalinsättning. .

12.9. Kunden erkänner, erkänner och accepterar att priset som anges till Kunden inkluderar ett spread jämfört med det pris som PSS kan ha täckt eller förväntat kunna täcka Kontraktet i en handel med en annan kund eller en Motpart. Vidare erkänner, erkänner och accepterar kunden att nämnda spread utgör ersättning till PSS och att sådan spread inte kan beräknas vad gäller alla avtal och att sådan spridning inte kommer att specificeras i handelsbekräftelsen eller på annat sätt avslöjas för kunden.

12.10. Eventuella provisionskostnader, räntekostnader, kostnader i samband med och inkluderade i spridningen som PSS noterar som marknadsförare på vissa marknader och andra avgifter och avgifter kommer följaktligen att påverka Kundens handelsresultat och ha en negativ effekt på Kundens handelsprestanda jämfört med en situation om sådana provisionskostnader, räntekostnader, kostnader i samband med och inkluderade i spreadarna inte gällde.

12.11. Även om handelsspreadar och provision normalt anses vara måttliga sett i förhållande till värdet på de underliggande tillgångarna som handlas, kan sådana kostnader vara betydande jämfört med kundens marginalinsättning. Det är en följd därav att kundens marginaldeposition kan tömmas på handelsförluster som kunden kan drabbas av och direkt synliga handelskostnader såsom provisioner, räntekostnader och mäklaravgifter, samt av de nämnda ej synliga kostnaderna för kunden. orsakad av PSS prestanda som market maker.

12.12. Om Kunden är en aktiv näringsidkare och genomför många transaktioner kan den totala effekten av både synliga och inte synliga kostnader vara betydande. Följaktligen kan kunden behöva uppnå betydande vinster på marknaderna för att täcka kostnaderna för handelsaktiviteter med PSS. För mycket aktiva handlare kan sådana kostnader över tid överstiga värdet på den insatta marginalen. Normalt, när handelsmarginalderivat, ju lägre procentandel av tillämplig marginalränta, desto högre andel av kostnaderna för att genomföra en transaktion.

12.13. Kunden görs specifikt medveten om att inom området för marknadstillverkning i utländsk valuta, OTC -valutamöjligheter, CFD -avtal och andra OTC -produkter kan betydande underförstådda kostnader uppstå som en följd av de vinster PSS utför i sin egenskap av marknad tillverkare.

12.14. PSS prestanda som market maker kan negativt påverka Kundens konto hos PSS och de underförstådda kostnaderna är varken direkt synliga eller direkt kvantifierbara för Kunden när som helst.

12.15. PSS har inte vid något tillfälle någon skyldighet att, inte heller kommer PSS att avslöja, några detaljer om sina resultat eller intäkter som skapats som marknadsförare eller detaljer relaterade till andra provisioner, avgifter och avgifter.

12.16. Kunden är särskilt medveten om att CFD -avtal kan vara OTC -produkter som noteras av PSS medan de fungerar som markörtillverkare och inte handlas på en erkänd börs. Som ett resultat kan beskrivningen ovan av de underförstådda, inte synliga kostnaderna relaterade till PSS prestanda som market maker även gälla alla CFD -kontrakt.

13. Aggregering och splittring

13.1. Kundens order kan, efter PSS: s skönhet, aggregeras med PSS egna order, order från någon av PSS: s medarbetare och/eller personer kopplade till PSS (inklusive anställda och andra kunder). Vidare kan PSS dela upp kundens order, såväl som aggregerade order, vid genomförandet av sådana order. Även om order endast kommer att aggregeras eller delas upp där PSS rimligen tror att det är i sina kunders övergripande bästa, kan aggregering och delning vid vissa tillfällen resultera i att kunden får ett mindre förmånligt pris än om kundens order hade utförts separat eller ömsesidigt.

14. Intressekonflikter

14.1. PSS, dess medarbetare eller andra personer som är anslutna till PSS kan ha ett intresse, förhållande eller arrangemang som är väsentligt i samband med alla transaktioner eller kontrakt som utförs, eller råd från PSS, enligt villkoren. Genom att acceptera Villkoren godkänner Kunden att PSS får handla sådan verksamhet utan föregående hänvisning till Kunden.

14.2. Dessutom kan PSS tillhandahålla råd, rekommendationer och andra tjänster till tredje part vars intressen kan vara i konflikt med eller konkurrera med Kundens intressen, och PSS, dess medarbetare och anställda hos någon av dem får agera på uppdrag av andra kunder som kan ta positioner motsatt Kunden eller kan vara i konkurrens med Kunden om att förvärva samma eller en liknande position.