Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR


Välkommen till den officiella Internet -webbplatsen ("webbplatsen") för Private Scandinavian Sparkasse, Limited ("PSS"). Informationen på denna webbplats är av allmän karaktär och användarna bör inte förlita sig på någon information som häri om en specifik fråga utan att ta bank-, investerings- eller finansiell eller annan professionell rådgivning. PSS kräver att alla personer som använder denna webbplats läser och godkänner följande information.

Vänligen läs dessa villkor och villkor noggrant. Genom att komma åt denna webbplats och alla sidor härmed godkänner du att acceptera villkoren nedan. OM DU INTE GODKOMMER, GÅ INTE TILL ATT DU INTE GÅ TILL HÄR WEBBPLATSEN ELLER SIDORNA HÄR.

1. Ändringar av användarvillkoren

PSS kan ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Du bör granska den senaste versionen av dessa användarvillkor genom att besöka PSS webbplats och klicka på hyperlänken för användarvillkor längst ner på sidan. Din fortsatta åtkomst till och användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa användarvillkor som ändrade. Det enda meddelandet om ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor kommer att vara av PSS publicering reviderad användning på denna webbplats; PSS meddelar dig inte separat om några ändringar eller modifieringar.

 

2. Användning av information och material

Informationen på denna webbplats utgör inte ett erbjudande eller uppmaning till investeringar, finansiella eller bankalternativ som tillhandahålls av PSS. Innehållet på denna webbplats är av informationssyfte och utgör inte ett kontrakt eller en grund för ett avtal, som endast kan uppnås genom att fylla i lämpliga frågeformulär för kontoansökan, fylla i lämpliga kontoformulär som kan skickas till dig, tillsammans med de nödvändiga verifieringsinformation och PSS samtycke till att upprätta en medlemsförhållande med dig och i samband därmed öppna ett eller flera konton åt dig.

Denna webbplats ska inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning att sälja sparande, lån, investeringar, finansiell eller någon annan tjänst eller produkt i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är lagligt eller där personen som lämnar ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är kvalificerad att göra det eller till någon som det är olagligt att lämna ett sådant erbjudande eller uppmaning till. Eftersom distribution av material som beskrivs på denna webbplats kan begränsas av lag i vissa jurisdiktioner, måste personer som besöker denna webbplats informera sig om och följa sådana begränsningar.

UNDANTAGET SOM I ÖVRIGT UTTRYCKLIGT TILLÅTT FÖR DE FÖREGÅENDE AVSNITTEN, GODKOMMER DU ATT INTE REPRODUKERA, ÅTERSÄNDA, SÄLJA, SÄLJA, DISTRIBUTERA, PUBLISH, BROADCAST ELLER CIRKULERA ANYN PERSONAL PERSONAL ELLER MATERIAL PÅ PERSONAL PERSONAL PERSONAL ELLER MATERIAL FÖR EXPRESS SKRIFTLIGT INNEHÅLL AV PSS OCH/ELLER DATAVERKTÖRERNA. YTTERLIGARE SKA DU INTE, UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT SAMTYCK FÖR PSS OCH DE RELEVANTA DATABESKRIVARE, GÖRA KOPIER AV NÅGON AV PROGRAMVARAN ELLER DOKUMENTATIONEN SOM KAN FÖRSÖKAS, ELEKTRONISKT ELLER ANNAN, INKLUDERANDE, INKLUDERING, INTE INKLUDERANDE, INKLUDERANDE, INTE INKLUDERANDE, INTE INKLUDERANDE, INTE INKLUDERANDE, INTE INKLUDERANDE, INTE INKLUDERANDE, INKLUDERING DEMONTERING ELLER SKAPANDE AV DERIVATIVA ARBETER.

 

3. Begränsningar för investeringsvägledning och professionell rådgivning

Utan att begränsa det ovanstående har PSS: s tjänster och de investeringsfordon som beskrivs häri inte registrerats eller licensierats enligt någon amerikansk värdepapperslagstiftning och erbjuds eller säljs inte, direkt eller indirekt, i USA eller något av dess territorier eller ägodelar eller områden omfattas av dess jurisdiktion eller medborgare eller personer därav. Eftersom de tjänster och investeringsfordon som beskrivs häri kan vara begränsade av lag i viss jurisdiktion, bör du informera dig själv om sådana begränsningar i ditt hemland. Om du är bosatt i ett land där de tjänster som beskrivs här inte är tillgängliga eller om du på annat sätt är begränsad på något sätt, försök inte registrera dig som medlem i detta finansinstitut eller använda det. Observera också att de tjänster som beskrivs häri inte är tillgängliga för någon som enligt lagarna i det land där han eller hon är bosatt är en minderårig eller på annat sätt är obehörig att vara part i ett kontrakt. Vissa tjänster och investeringsfordon som PSS erbjuder kanske inte är tillgängliga för vissa nuvarande och/eller potentiella medlemmar, vare sig de beror på deras hemland eller av andra skäl, och särskild hänvisning bör göras till eventuella ansvarsfriskrivningar och de särskilda användarvillkoren som styr varje service- och investeringsfordon.

Alla tjänster och investeringsfordon erbjuds efter eget gottfinnande av PSS. PSS förbehåller sig rätten att avslå ansökningar om registrering och ogiltigförklara alla transaktioner som har gjorts av en förbjuden person som beskrivs ovan. Att öppna ett konto hos PSS och använda någon av de tjänster eller investeringsfordon som beskrivs häri av någon person kommer att utgöra ett bevis på att en sådan person inte är förbjuden från sådan användning och att all information som tillhandahålls i samband med detta är korrekt och fullständig. Ingen information på webbplatsen utgör en rekommendation eller en köpinbjudan eller uppmaning till ett erbjudande om att sälja värdepapper eller ett erbjudande om att ta emot insättningar eller att tillhandahålla andra produkter eller tjänster eller investeringsfordon i någon jurisdiktion till någon som det kan vara till olagligt att göra sådan rekommendation, inbjudan, uppmaning eller erbjudande.

 

4. Informationens noggrannhet

Informationen på denna webbplats kan komma att ändras och uppdateras utan föregående meddelande. Meddelanden och information som skickas över Internet är inte fria från störningar från tredje part och bör verifieras oberoende av varandra. Det är användarens ansvar att se till att virus inte kommer in i systemet och PSS tar inget ansvar i detta avseende. Varken PSS (eller någon annan person som är involverad i tillhandahållandet och underhållet av denna webbplats) tar inget ansvar för riktigheten av informationen på webbplatsen och användningen av sådan information sker på användarens egen risk. PSS påtar sig inget ansvar för förlust eller skada av vilken som helst art inklusive, men inte begränsat till, vinstförlust, goodwill eller någon form av ekonomisk eller annan ekonomisk eller direkt eller speciell indirekt eller följdförlust, oavsett om det uppstår oegentligheter eller brott av kontrakt eller annan skyldighet till följd av användning av eller beroende av informationen på denna webbplats.

 

5. Undantag av garantier

Bortsett från instruktionerna om användning av insättnings- och betaltjänster och information om räntesatser som för närvarande gäller, ger PSS ingen garanti och (i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag) frånsäger sig allt ansvar för data, information eller råd du får från webbplats, inklusive alla konsekvenser av att agera utifrån sådan information, information eller råd. Informationen på denna webbplats får inte kopieras, överföras eller reproduceras i någon form eller på något sätt utan föregående samtycke från PSS. Alla upphovsrätt och liknande rättigheter i utformningen och innehållet på denna webbplats är reserverade för PSS och dess licensgivare.

 

6. Inlämningar

Genom att skicka idéer, förslag, dokument och/eller förslag till PSS via kontaktlänkarna, godkänner och godkänner du att: (a) dina bidrag inte innehåller konfidentiell eller äganderättslig information; (b) PSS inte har någon konfidentiell skyldighet, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på bidragen; (c) PSS ska ha rätt att använda eller avslöja (eller välja att inte använda eller avslöja) sådana bidrag för något ändamål, på något sätt, i alla medier över hela världen; (d) PSS kan ha något liknande de bidrag som redan övervägs eller är under utveckling; (e) dina bidrag blir automatiskt PSS egendom utan PSS skyldighet gentemot dig; och (f) du inte har rätt till någon ersättning eller ersättning av något slag från PSS under några omständigheter.

 

7. Skadelöshet

Du samtycker till att gottgöra och hålla PSS och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, agenter, anställda, partners och licensgivare ofarliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, gjorda av tredje part på grund av eller som härrör från innehåll du skickar in , posta, överföra, ändra eller på annat sätt göra tillgängligt via PSS -tjänsterna, din användning av PSS -tjänsterna, din anslutning till PSS -tjänsterna, ditt brott mot användarvillkoren eller din kränkning av någon annans rättigheter.

 

8. Uppsägning

Du kan avsluta ditt PSS -konto, alla tillhörande e -postadresser och åtkomst till PSS -tjänsterna genom att skicka en sådan uppsägningsbegäran till PSS. Du godkänner att PSS utan föregående meddelande omedelbart kan avsluta, begränsa din åtkomst till eller stänga av ditt PSS -konto, eventuell tillhörande e -postadress och åtkomst till PSS -tjänsterna. Orsak för sådan uppsägning, begränsning av åtkomst eller avstängning ska inkludera, men är inte begränsat till, (a) överträdelser eller brott mot användarvillkoren eller andra införlivade avtal eller riktlinjer, (b) begäranden från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, ( c) avbrytande eller väsentlig ändring av PSS -tjänsterna (eller någon del därav), (d) oväntade tekniska eller säkerhetsfrågor eller problem, (e) längre perioder av inaktivitet, (f) och/eller engagemang av dig i bedräglig eller olaglig verksamhet . Vidare samtycker du till att alla uppsägningar, åtkomstbegränsningar och avstängningar av orsak ska göras efter PSS eget gottfinnande och att PSS inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för eventuell uppsägning av ditt konto, tillhörande e -postadress eller åtkomst till PSS -tjänsterna.

 

9. upphovsrätt

Upphovsrätten till informationen på denna webbplats gäller genom internationella fördrag och lagar i många länder. Det ägs av Scandinavia AS. om inget annat anges. Du kan ladda ner en enda kopia av detta dokument och göra en enda papperskopia, om det behövs för att det ska användas som referens. Utom vad som tillåts av tillämpliga lagar får ingen del av denna publikation på annat sätt reproduceras, anpassas, utföras offentligt eller överföras i någon form av någon process (grafisk, elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, inspelning, tejpning eller lagring i informationshämtning) system) utan särskilt skriftligt medgivande från Scandinavia AS.